Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

Sèrie àrid granític

Peça pensada per a zones industrials o àrees d’alta intensitat de trànsit de vianants, com poliesportius o centres públics.  

 La Sèrie Granític ofereix una àmplia gamma de colors, tot i la limitació en el color de l’àrid. 

  • Mida de l’àrid: Àrids de 3-6 mm.
  • Tipus àrid: Àrid granític i/o silici.
  • Color àrid: Gris – sílex – varis
  • Color de base: Qualsevol color de base.

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipusm2/palunit/palkg/m2kg/paletcol•locacióUs
40×403bicapa17,92112691,247Morter/c.colainterior
60×404bicapa9,64092883Morter/c.colainterior
5Bicapa9,12381151,049Morter/c.colainterior

Característiques principals:

La sèrie Granitic esta formada per terratzos amb unes prestacions de resistència al desgast per abrasió, al trencament i a l’impacte molt elevades, esta pensada per la pavimentació d’obres industrials, esportives… en definitiva amb un elevat tràfic de vianants i de vehicles lleugers o de pes mitja, per la obtenció de paviments de terratzo de ús industrial.

Es fabriquen amb àrids de 3 a 6 mm de diàmetre amb l’adició, o no segons el tipus d’àrid, de carregues silícies o quarsítiques que li augmenten notablement la resistència al desgast, el que ens permet que molts models de les altres sèries, assoleixin les característiques del paviment per a ús industrial que desitgem.

Com a resum de lo anterior tenim dos tipus de terratzos dins aquets Sèrie:

  • Terratzos fabricats amb un percentatge d’entre el 15% i el 25% d’àrid granític de color gris, la resta d’arids poden ser de tipus marmori, n’hi ha de colors molt variats.
  • Terratzos d’altres series, on si afegeix un percentatge de micronitzat d’àrid silici o quarsític d’alta resistència al desgast, el que ens permet que bastants models, i per tants colors de terratzo, poguin assolir unes prestacions molt mes exigent

M2 Terratzo bicapa vibro-premsat , de 40x40X3,5 cms. de Mosaics Planas 1931, sl , Sèrie GRANÍTIC fons a escollir per la DF, àrids de color Granític o quarsític  i diàmetre a escollir per la D.F.. Complirà la UNE-EN 13748-1 per a ús interior industrial.

Col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra d’anivellament de 2 cm, deixant juntes entre peces d’1,5-2 mm., farcides amb “borada reticulant” especial per a junta, de la mateixa referència i color. La col·locació s’efectuarà amb separadors de plàstic o fusta de gruix 1,5-2 mm., per garantir una perfecta alineació i separació de les peces. La borada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà enduri 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar.

Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, desbast, es tornaran a omplir les juntes amb la borada. 

Posteriorment s’efectuarà el poliment “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquines de llana d’acer o esponja sintètica. El poliment constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 o 60, el poliment per eliminar les ratlles o defectes de l’anterior fase, amb gra entre 80 i 120, tornant a borar després d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal·litzat amb gra 400 o superiors ( amb abrasius de fins a 1200 gr.) i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme, a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per donar-li dues mans de fossilicat de magnesi i posteriorment cristal·litzar el paviment amb l’ aplicació de productes cristal·litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament, Classificació a la relliscant en zones seques Classe 1 en superfícies amb pendent menys al 6% i Classe 2 amb pendent igual o major al 6% i escales i en zones humides Classe 2 i Classe 3 amb pendent igual o major a 6%. Els racons on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

Classe de reacció al foc Cfl-s1. Tot segons CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 i UNE-EN 13888:2009.

Materials amb marcatge CE i DdP (declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011, mesurat en superfície realment executada.

Inclou subministrament i col·locació, sota el llit de sorra, de làmina anti impacte de polietilè expandit reticulat de màxim 5mm. De gruix, col·locada no adherida segons indicacions del fabricant. Remuntant la làmina d’ impacte per trobar-se amb els paraments verticals.

Inclou subministrament a obra, i/ ajuts de paleta, i/ unitat d’obra subministrada en obra, totalment acabada, neta i col·locada, i/p.p de mostres segons indicacions de DF, i/tot el material i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució, i/tot el necessari per a la seva total i correcta execució segons recomanacions del fabricant, segons les indica.

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Pavelló Municipal

Model terratzo: Micro Blanc Macael Quarcític Blanc

Obres: Pavelló Municipal de la Nória a Santa Coloma de Farners i Pavelló Municipal Malgrat de Mar.

Ubicació: Santa Coloma de Farners

Per a superfícies que pateixen un especial desgast o d’ús industrial, com poden ser, mercats, naus industrials, pistes esportives de hoquei o patinatge, entre d’altres, sempre recomanem la instal·lació de la Sèrie Granític.

Aquesta Sèrie es fabrica amb àrids de càrregues silíciques o quars que augmenten considerablement la resistència al desgast.

A les fotografies podem veure dos obres on s’ha subministrat el mateix Model de terratzo, el Pavelló Municipal de Santa Coloma i el de Malgrat de Mar.