Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

S-900

àrid 1-3 mm

La Sèrie 900 és la màxima expressió del terratzo com a paviment.

Amb una bona execució en obra, assolim un paviment únic, consistent en color, uniforme i expressiu. 

  • Mida de l’àrid: Àrids de 1 a 3 mm.
  • Tipus àrid: Àrids marmoris.
  • Color àrid: Qualsevol color dels disponibles.
  • Color de base: Qualsevol color de base.

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipusm2/palunit/palkg/m2kg/paletcol•locacióUs
40×403bicapa17,92112691,247Morter/c.colainterior
60×404bicapa9,64092883Morter/c.colainterior
5Bicapa9,12381151,049Morter/c.colainterior

Característiques principals:

La Sèrie 900 és la màxima expressió del terratzo com a paviment.

Amb una bona execució en obra, assolim un paviment únic, consistent en color, uniforme i expressiu.

Si escollim que el color de l’àrid sigui el mateix que el fons de la peça, el paviment es consistent i uniforme, si per contra volem que siguin diferents crearem un aspecte uniforme en la llarga distància però expressiu en la curta.

El color de la beurada de rejuntat, fabricada amb la mateixa dosificació i color, que el fons de la peça, juga un paper primordial en l’aspecte final del paviment. En aquesta Sèrie es especialment recomanable el polit “in situ” de les lloses en tal d’assolir la màxima expressió de paviment, amb una superfície plana, llissa i exempta de rebaves de col·locació.

M2 Terratzo bicapa vibro-premsat , de 40x40X3,5 cms. de Mosaics Planas 1931, sl , Sèrie 900 fons a escollir per la DF, àrids de color a escollir per la DF i diàmetre segons S.700. Complirà la UNE-EN 13748-1 per a ús interior intensiu.

Col•locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra d’anivellament de 2 cm, , deixant juntes entre peces d’1,5-2 mm., farcides amb “borada reticulant” especial per a junta, de la mateixa referència i color. La col•locació s’efectuarà amb separadors de plàstic o fusta de gruix 1,5-2 mm., per garantir una perfecta alineació i separació de les peces. La borada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà enduri 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar.

Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, desbast, es tornaran a omplir les juntes amb la borada.

Posteriorment s’efectuarà el poliment “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquines de llana d’acer o esponja sintètica. El poliment constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 o 60, el poliment per eliminar les ratlles o defectes de l’anterior fase, amb gra entre 80 i 120, tornant a borar després d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal•litzat amb gra 400 o superiors ( amb abrasius de fins a 1200 gr.) i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme, a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per donar-li dues mans de fossilicat de magnesi i posteriorment cristal•litzar el paviment amb l’ aplicació de productes cristal•litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament, Classificació a la relliscant en zones seques Classe 1 en superfícies amb pendent menys al 6% i Classe 2 amb pendent igual o major al 6% i escales i en zones humides Classe 2 i Classe 3 amb pendent igual o major a 6%. Els racons on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

Classe de reacció al foc Cfl-s1. Tot segons CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 i UNE-EN 13888:2009.

Materials amb marcatge CE i DdP (declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011, mesurat en superfície realment executada.
Inclou subministrament i col•locació, sota el llit de sorra, de làmina anti impacte de polietilè expandit reticulat de màxim 5mm. De gruix, col•locada no adherida segons indicacions del fabricant. Remuntant la làmina d’ impacte per trobar-se amb els paraments verticals.

Inclou subministrament a obra, i/ ajuts de paleta, i/ unitat d’obra subministrada en obra, totalment acabada, neta i col•locada, i/p.p de mostres segons indicacions de DF, i/tot el material i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució, i/tot el necessari per a la seva total i correcta execució segons recomanacions del fabricant, segons les indica.

Models associats

Mostrar tots els models

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Hospital Clínic Granollers

Any construcció: 2023

Model terratzo: Micro Blanc Especial i mini gris B150, acabat mate

Constructora: UTE COMPLEX HOSPITALARI GRANOLLERS

Arquitecte: BAAS l CASA solo, Bernat M. Gato Blanco, Roger Pernas Vallès i Jordi Badia

Ubicació: Granollers, Barcelona

El més rellevant d’aquest paviment, a part del tall de la peça, és l’acabat del terratzo. En aquesta ocasió s’ha optat per no abrillantar el terratzo, pel que, s’aconsegueix aquest efecte mate que veiem.

L’abrillantat és un acabat que obtenim en fase de col·locació a obra, no és un acabat que s’adquireixi a fàbrica, per la qual cosa, qualsevol model de terratzo polit, es pot o no abrillantar, inclús se li pot donar aquest acabat mate en només algunes zones i, a més, posteriorment si es considerés abrillantar la peça, es podria fer.