Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

S-400

àrid fins 27 mm

La Sèrie 400 es on els àrids mes es manifesten a la cara vista amb la seva màxima expressió i prenen el protagonisme,
les vetes de la pedra, el color i la forma afloren a la superfície de les peces.
  • Mida de l’àrid: Àrids fins a 27 mm.
  • Tipus àrid: Àrids marmoris.
  • Color àrid: Qualsevol color dels disponibles.
  • Color de base: Qualsevol color de base.

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipusm2/palunit/palkg/m2kg/paletcol•locacióUs
40×403bicapa17,92112691,247Morter/c.colainterior
60×404bicapa9,64092883Morter/c.colainterior
5Bicapa9,12381151,049Morter/c.colainterior

Característiques principals:

El terratzo de sempre que es tendència en aquests moments, la màxima expressió de l’àrid, aquest floreix a la superfície de la peça amb totes les seves tonalitats i vetes.

El disseny de models a mida amb contrast de color de fons i àrid, o no, ens ofereix una amplia gamma de possibilitats.

Models amb només àrids grans o una barreja de mides, expressius o neutres, tu esculls, nosaltres et proposem.

Complirà la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” per a ús interior intensiu l i complemento nacional UNE 127748-1:2012.

M2 Terratzo bicapa vibro-premsat , de 40x40X3,5 cms. de Mosaics Planas 1931, sl , Sèrie 400 fons a escollir per la DF, àrids de color a escollir per la DF i diàmetre segons S.400. de fins a 27 mm de diàmetre. Complirà la UNE-EN 13748-1 per a ús interior intensiu.

Col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra d’anivellament de 2 cm, , deixant juntes entre peces d’1,5-2 mm., farcides amb “borada reticulant” especial per a junta, de la mateixa referència i color. La col·locació s’efectuarà amb separadors de plàstic o fusta de gruix 1,5-2 mm., per garantir una perfecta alineació i separació de les peces.    La borada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà enduri 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar.

Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, desbast, es tornaran a omplir les juntes amb la borada. 

 Posteriorment s’efectuarà el poliment “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquines de llana d’acer o esponja sintètica. El poliment constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 o 60, el poliment per eliminar les ratlles o defectes de l’anterior fase, amb gra entre 80 i 120, tornant a borar després d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal·litzat amb gra 400 o superiors ( amb abrasius de fins a 1200 gr.) i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme, a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per donar-li dues mans de fossilicat de magnesi i posteriorment cristal·litzar el paviment amb l’ aplicació de productes cristal·litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament, Classificació a la relliscant en zones seques Classe 1 en superfícies amb pendent menys al 6% i Classe 2 amb pendent igual o major al 6% i escales i en zones humides Classe 2 i Classe 3 amb pendent igual o major a 6%. Els racons on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

Classe de reacció al foc Cfl-s1. Tot segons CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 i UNE-EN 13888:2009.

Materials amb marcatge CE i DdP (declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011, mesurat en superfície realment executada. 

Inclou subministrament i col·locació, sota el llit de sorra, de làmina anti impacte de polietilè expandit reticulat de màxim 5mm. De gruix, col·locada no adherida segons indicacions del fabricant. Remuntant la làmina d’ impacte per trobar-se amb els paraments verticals.

Inclou subministrament a obra, i/ ajuts de paleta, i/ unitat d’obra subministrada en obra, totalment acabada, neta i col·locada, i/p.p de mostres segons indicacions de DF, i/tot el material i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució, i/tot el necessari per a la seva total i correcta execució segons recomanacions del fabricant, segons les indica.

Models associats

Mostrar tots els models

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Can Batlló

Any construcció: 2019

Model terratzo: M45

Constructora: UTE VIAS – CRC

Arquitecte: JAAS – Josep M. Julià i Capdevila

Ubicació: Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona

Preservant l’arquitectura industrial preexistent, i per donar continuïtat a les formes de formigó, es va optar per el Model CRC1 blanc, de base blanca i àrids contrastats de color fosc. El contrast de l’àrid fosc amb la base, sempre dissimula la junta reticulada i li dona una sensació de continuïtat.

Hospital Santa Caterina

Any construcció: 2004, també les següents ampliacions i reformes

Model terratzo: Carmen Rojo

Constructora: NECSO

Arquitecte: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors, Albert de Pineda i Àlvarez de Pinearq SLP

Ubicació: Salt, Girona

Més de 20.000 m2 de superfície de terratzo amb el Model Carmen Rojo, en diferents mesures d’àrids per diferenciar les diferents estàncies de l’Hospital.

En Hospitals, solem recomanar sempre el sòcol de mitja canya, que te una forma arrodonida, que facilita la neteja del paviment, sobretot en quiròfans on instal·lem el terratzo conductor.

Centro Atención Intermedia Colisée Isabel Roig

Any construcció: 2015

Model terratzo: Carmen Rojo, en diferents mesures d’àrids

Ubicació: Sant Andreu, Barcelona

El Model escollit en el centre Socisanitari de Sant Andreu, va estar el Carmen Rojo, en diferents mesures d’àrids per diferenciar les diferents estances del Centre.

Els paraments verticals, també recoberts amb aquest mateix model de terratzo, és una tendència que s’està recuperant, ja que sempre es manté fàcilment net gràcies al fet que suporta sense problemes les humitats i les agressions dels productes de neteja.

Hospital Broggi

Any construcció: 2021

Model terratzo: 493-2

Constructora: Seclasa

Ubicació: Sant Joan Despí, Barcelona

En els quiròfans es va instal·lar el nostre terratzo conductiu que està especialment dissenyat per locals que precisin de la dissipació de carga electroestàtica com laboratoris electrònics, quiròfans, magatzems amb materials inflamables, sales amb equips electrònics, entre d’altres.

Escola Pla de Puig

Any construcció: 2022

Model terratzo: M11

Constructora: M. I J. GRUAS

Arquitecte: Coll-Leclerc

Ubicació: Sant Fruitós de Bages, Barcelona

En aquesta construcció s’ha tingut especial en compte les condicions ambientals, aplicant estratègies passives recomanades pel ICAEN i aconseguint una certificació energètica A de 22,73 kW/m2any i una demanda de calefacció de 11,3KWh/m² any molt per sota dels 15 kW/m²/any de l’estàndard Passivhaus. En els materials utilitzats, s’ha aconseguit minimitzar la petjada de CO₂ amb un balanç de terres gairebé zero.

El terratzo és un material que permet aconseguir la màxima eficiència energètica, gràcies a la seva alta capacitat d’aïllament tèrmic i acústic, permetent reduir el consum d’energia i l’impacte ambiental, pel que s’està convertint en una solució molt recurrent en paviments de construccions sostenibles.

Centro Penitenciario Figueres

Any construcció: 2014

Model terratzo: 429-8 (descatalogat)

Arquitecte: GINA, Barcelona Architets;  Jordi Fabré i Mercè Torras

Ubicació: Figueres, Girona

L’equipament té una superfície construïda de 61.642,43 metres quadrats, està preparat per acollir 1.174 interns i disposa de 620 cel·les, distribuïdes en nou mòduls i quatre unitats singulars.

El Centre Penitenciari Puig de les Basses consta de 17 edificis, on s’hi va instal·lar el Model 429-8, actualment descatalogat.

Oficines KNEM

Any construcció: 2021

Model terratzo: Gris BE nº 5

Arquitecte: B720 Fermín Vázquez Arquitectos

Ubicació: Poble nou, Barcelona

El terratzo és conegut pel seu fàcil manteniment i neteja, així com per la seva especial resistència i durabilitat, la qual cosa el converteix en una opció excel·lent per a espais d’alt trànsit com les oficines.

En aquesta ocasió, es va optar pel Model Gris BE nº5, la màxima expressió del terratzo més clàssic que contrasta amb les línies modernes de l’edifici.