Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

S-200

vidre reciclat

Peces fabricades amb vidres procedents de les plantes de reciclatge.

L’aposta per aquesta sèrie és una mostra de la nostra sensibilitat, per la sostenibilitat en el sector, el disseny i l’avantguarda.

  • Mida de l’àrid: Àrids de 3 a 6 mm. (Alguns models poden tenir incorporats àrids de1 à 3 mm.)
  • Tipus àrid: Vidre reciclat triturat i Àrids marmoris.
  • Color àrid: Colors estàndard  vidres verd, ambar, transparent, mirall i blau altres colors consultar / color àrid Qualsevol color dels disponibles.
  • Color de base: Qualsevol color de base.

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipusm2/palunit/palkg/m2kg/paletcol•locacióUs
40×403bicapa17,92112691,247Morter/c.colainterior
60×404bicapa9,64092883Morter/c.colainterior
5Bicapa9,12381151,049Morter/c.colainterior

Característiques principals:

Peces de terratzo i de mobiliari urbà fabricades amb vidres procedents de plantes homologades de reciclatge (UNE-EN 1378-2 i UNE-EN 13198:2004).

La cara visible de les peces te un percentatge de vidre reciclat segons sigui la mostra escollida, pot variar entre el 15% i el 100% , la resta son triturats  de marbre o granet que caracteritzen el model escollit per el projecta.

En el següent quadre podem observar les procedències i els tipus dels esmentats vidres:

Vidres blaus, grocs, de murano… un mun de possibilitats
i la cervessa també, clar … només faltaria

La sèrie 200 és un repte de disseny i estètica, a través del qual demostrem la nostra sensibilitat per l’impacte ambiental en el sector de la construcció i per tant en la vida de les persones.

Disponible en una gran varietat de formats, formes i gruixos , tant per a paviments com a revestiments, hi ha la possibilitat de subministrar les peces ja acabades de fabrica , polides, abrillantades, buixardades, granallades o envellides ) o  de fer el procés de polit « in situ » com el terratzo tradicional, poden assolir, fins i tot acabats de gra 1500.

De gran ajuda per certificacions LEED, BREEAM i altres certificacions o subvencions mediambientals.

El Vidre que utilitzem en la fabricació té, entre altres, les següents qualitats:

  • Garantia de qualitat.
  • Assegurem la homogeneïtat .
  • Sense contaminants .
  • Cribratge segons la mida de la partícula rentada.
  • Originats en centres homologats de reciclatge de vidre.

M2 Terratzo bicapa vibro-premsat , de 40x40X3,5 cms. de Mosaics Planas 1931, sl , Sèrie 200 amb vidre reciclat procedent de plantes de reciclatge homologades per a ús intensiu, fons a escollir per la DF, àrids de color a escollir per la DF i diàmetre segons S.700. de 3 a 6 mm de diàmetre, Complirà la UNE-EN 13748-1 per a ús interior industrial.

Col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra d’anivellament de 2 cm, , deixant juntes entre peces d’1,5-2 mm., farcides amb “borada reticulant” especial per a junta, de la mateixa referència i color. La col·locació s’efectuarà amb separadors de plàstic o fusta de gruix 1,5-2 mm., per garantir una perfecta alineació i separació de les peces. La borada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà enduri 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar.

Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, desbast, es tornaran a omplir les juntes amb la borada, emplenant tots el poros i forats que hagin pogut quedar a la peça.

Posteriorment s’efectuarà el poliment “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquines de llana d’acer o esponja sintètica. El poliment constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 o 60, el poliment per eliminar les ratlles o defectes de l’anterior fase, amb gra entre 80 i 120, tornant a borar després d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal·litzat amb gra 400 o superiors ( amb abrasius de fins a 1200 gr.) i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme, a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per donar-li dues mans de fossilicat de magnesi i posteriorment cristal·litzar el paviment amb l’ aplicació de productes cristal·litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament, Classificació a la relliscant en zones seques Classe 1 en superfícies amb pendent menys al 6% i Classe 2 amb pendent igual o major al 6% i escales i en zones humides Classe 2 i Classe 3 amb pendent igual o major a 6%. Els racons on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

Classe de reacció al foc Cfl-s1. Tot segons CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 i UNE-EN 13888:2009.

Materials amb marcatge CE i DdP (declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011, mesurat en superfície realment executada. 

Inclou subministrament i col·locació, sota el llit de sorra, de làmina anti impacte de polietilè expandit reticulat de màxim 5mm. De gruix, col·locada no adherida segons indicacions del fabricant. Remuntant la làmina d’ impacte per trobar-se amb els paraments verticals.

Inclou subministrament a obra, i/ ajuts de paleta, i/ unitat d’obra subministrada en obra, totalment acabada, neta i col·locada, i/p.p de mostres segons indicacions de DF, i/tot el material i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució, i/tot el necessari per a la seva total i correcta execució segons recomanacions del fabricant, segons les indica.

Models associats

Mostrar tots els models

Obres relacionades

Video

Desplaça cap amunt

Centre Comercial Alzamora

Any construcció: 2002

Model terratzo: Terratzo vidre reciclat

Constructora: Engineering & Consulting

Arquitecte: L3 Arquitectos

Ubicació: Alacant

Aquest projecte és especialment important per a nosaltres, doncs va ser de les primeres grans instal·lacions on es va optar per un terratzo de vidre reciclat, un model que posteriorment es convertiria en un Model insígnia de la marca Mosaics Planas.

Restaurant Boca Boca

Juntament amb el despatx d’arquitectes EstudioFabric, vam dissenyar un terratzo de vidre reciclat de botelles d’aigua (color blau) amb un fons blanc.

En primer lloc, cal escollir la base, doncs, existeixen varies opcions per a una base blanca. En aquest cas, es va optar per escollir una base de micro blanc especial, doncs, els arquitectes no volien que hi hagués oxidació en la base i, que fos completament blanca.

En segon lloc, es va procedir a l’elecció de la mesura de l’àrid. En aquest cas, es van alternar dues mesures diferents.

Per últim, es va escollir la proporció d’àrid que es volia per a cadascuna de les mesures.

I, una vegada fabricada la mostra i validada per l’arquitecte, ja podem donar nom al Model i procedir a la fabricació segons els metratge del projecte.

Lycée Français de Barcelone

Model terratzo: Terratzo de vidre reciclat (S200)

El reciclatge de materials en l’àmbit de la construcció com en qualsevol altre sector, permet importants avantatges mediambientals, com la reducció del consum de matèries primeres . Reduir el nombre de residus a eliminar i enviar cada vegada més vidre al reciclatge garanteix una producció més sostenible i promou la lògica de l’economia circular, re introduint-los en el cicle productiu.

El terratzo de vidre reciclat aprofita el vidre rebutjat en fàbriques, procedent de l’ús post-industrial o del postconsum. La versatilitat del terratzo, permet que existeixi una gamma de models tan extensa com colors de vidre existeixen (blaus, vermells, marrons, verds i fins i tot, es pot fer amb mirall).