Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

Revestiment vertical

Revestiment de terratzo bicapa o monocapa amb acabat supercial polit, granallat, envellit o buixardat de fabrica,
llest per posar en paraments verticals o horitzontals.

Podem elaborar els elements de subjecció de les peces.

 • Mida de l’àrid: Totes les Series de terratzo.
 • Tipus àrid: Totes les Series de terratzo.
 • Color àrid: Qualsevol color dels disponibles.
 • Color de base : Qualsevol color de base.
 • Acabat Superficial: Polit gra 400, rentat, granallat o envellit.

Mides (Lxl) cmGruix (cm)biselltipus
40×403nobicapa
50×502,2opcionalmonocapa
2,8opcionalmonocapa
60×602,2opcionalmonocapa
2,8opcionalmonocapa

Característiques principals:

El terratzo pot ser col·locat en revestiments verticals, sense problema, d’aquesta manera aconseguim una continuïtat del paviment i li conferim a la paret una resistència superior a la majoria de revestiments, de fàcil o nul manteniment i neteja.

Donat que en revestiments no es possible el polit ni acabat de les peces, aquestes ja es serveixen acabades de fabrica, si es vol un acabat polit es subministren polides de gra 400 ( afinades sense brillo), l’acabat granallat o rentat també es ideal per aquest tipus d’aplicació. La instal·lació s’ha de fer amb ciment cola específic i per tant el calibrat, tolerància de gruix, de les peces es important.

En tal de prevenir possibles des prendiments de peces, per possibles error de col·locació o moviments de l’edifici, es recomanable instal·lar algun tipus d’ancoratge de retenció o suport, sobretot en aplacats de certa altura, al igual que es fa amb les pedres naturals.

Complirà la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” per a ús interior intensiu l i complemento nacional UNE 127748-1:2012.

M2 Terrazo bicapa vibro-premsat ,de 40×40 cms. De Mosaics Planas 1931, s.l. , Sèrie 700 fons a escollir per la DF, 2 àrids de color a escollir per la DF i diàmetre segons S.700. Complirà la UNE-EN 13748-1 per a ús interior normal  i complemento nacional UNE 127748-1:2012.  Les peces estaran abrillantades amb abrasiu de gra 400 o superior, sense cap líquid abrillantador i es col·locaran amb ciment cola de color blanc amb l’adherència suficient , amb juntes entre peces d’1 mm, farcides amb borada de la mateixa referència i color, que s’aplicarà únicament omplint les juntes, sense afectar la superfície de les peces.

Les peces que estiguin a una altura superior a 120 cm. Disposaran de un sistema d’ancoratge puntual de retenció,  amb peces, tipus grapa,  d’acer galvanitzat, sistema que haurà de garantir suficientment la seguretat de despreniment.

Tasques prèvies a la col·locacio

Abans d’iniciar les tasques de col·locació es important:

 • Guardar els palets de lloses seguint les indicacions de Mosaics Planas 1931, en un lloc cobert i protegit de la pluja i dels efectes del raigs solars.
 • Respectar les dates que figuren a la etiqueta de cada palet i col·locar les peces a partir dels 28 dies de la data de premsat de les peces.
 • Netejar acuradament la superfície del revestiment de restos de qualsevol tipus o d’elements metàl·lics o de plàstic que hi poguí haver. Es important eliminar les capes anteriors que hi pugui haver de materials que es poden desprendre amb el temps.
 • Si el gruix total dels materials d’enganxada supera els 10 mm. s’aplicarà una capa de recrescut o anivellament, lo ideal es fer-lo 28 dies abans de la col·locació.

Aquesta primera capa es pot fer o dies abans de la col·locació de les peces  mitjançant morter pastat de consistència plàstica.

 

Col·locació

 Com a material d’ enganxada  es podrà emprar ciment cola, aplicat amb llana dentada, les dents de la llana seran segons el gruix que necesitem de material d’enganxada, de 0 a 10 mm. Al mercat hi ha alguns ciment cola de capa gruixuda de fins a 15 mm de gruix.

Col·locació  del terratzo bicapa o monocapa amb ciment cola:

Sobre el revestiment directament o la capa d’anivellament formada amb la major antelació possible (recomanable més de 28 dies) s’estendrà el morter cola, una vegada pentinat i segons es van col·locant les peces  Es important no col·locar-lo amb pegots puntuals, ja que aquest poden quedar marcats a la cara vista de la peça, el ciment cola ha d’omplir el cent per cent de la cara posterior de la peça.

Juntes entre peces.

La rajola es col·locarà amb la separació que es desitgi, poden esser zero, però en aquest cas hem de tenir en compta que les peces no podran tenir cap moviment posterior, ja que s’escantonarien, essent la separació recomanada i ideal de 1 mm. Ó 1,5 mm (igual que el paviment),  en tal de garantir aquesta separació utilitzarem separadors de plàstic o fusta, que protegiran els cantells de la peça i seran trets quan el ciment cola hagi secat i ens ajudaràn per la correcta alineació. Les borades de junta fina reticulants, que subministra Mosaics Planas 1931, es poden fer servir fins a juntes de 3 mm. La borada esta  fabricada amb la mateixa composició i color que les peces.

Es farà de manera que aquestes quedin totalment plenes i la superfície del paviment neta. El mitjà més econòmic i segur és manualment només per sobre la junta i netejant-lo amb esponja quan aquesta encara no ha fraguat, unes hores desprès de l’aplicació.  La borada  per al segellament serà de ciment autonivellant de borada reticulant de Mosaics Planas 1931, mateix model que el paviment.

 Les juntes de dilatació estructurals s’ emplenaran amb massilla elàstica.

La col·locació es realitzarà de forma que:   

 1. Tota la cara de base estigui recolzada o suportada al 100% sobre el ciment cola d’enganxada.
 2. Les cares vistes formin una superfície llisa i continua evitant diferent alçada entre llosses  contigües (celles)

Control de col·locació

 • Comprovar diàriament el bona enganxada de la rajola, arrencant ocasionalment una peça només col·locada el que donarà idea de l’assentament, que haurà de ser al cent per cent. Per apreciar la bona enganxada s’haurà d’aixecar una rajola col·locada amb més de 24 hores. Aquesta comprovació es molt important, ja que si les rajoles estan ben enganxades garantim el bon funcionament del revestiment durant tota la seva vida útil, per contra si les peces no estan ben enganxades poden aparèixer patologies diverses.

També es pot fer una comprovació amb el revestiment col.locat de tres o més dies colpejant  les cantonades de la rajola amb una maça de plàstic, pel so es detectarà si hi ha zones buides  o lloses soltes parcialment.  

Juntes de dilatació o treball i estructurals:

 • Cal respectar les juntes estructurals, en aquest sentit es poden utilitzar les juntes PLANASFLEX BP o PLANASFLEX GFS
 • Per les juntes de treball o dilatació es important seguir els criteris que es detallen en aquest enllaç de la nostra web.

Punts fonamentals per a una correcta col·locació: 

 1. El solador emprarà el sistema de col·locació que sàpiga executar amb garantia.
 2. El ciment cola ha de tenir la qualitat i plasticitat precisa per a una perfecta adherència.
 3. Tota la cara de base de la rajola estarà adherida al 100% amb la capa de suport.
 4. La rajola s’assentarà una per una de manera que en macejar-la no tingui contacte amb les arestes de les quals ja estan col·locades.
 5. Intentar que les celles de col·locació siguin mínimes o nules.
 6. Aixecar tota la rajola que un cop assentada presenti algun portell o falta, ja que la borada de les juntes no taparà el defecte.
 7. Les juntes hauran de quedar farcides totalment i la superfície del revestiment neta de borada. La borada s’haurà d’eliminar de la superficie de la peça quan abans millor.

Aquest document compleix amb l’ exigència disposada a l’ article 11.6. del Reglament Europeu nº 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, que estableix que en comercialitzar un producte amb marcatge CE, el fabricant verificarà que el producte vagi acompanyat de les seves instruccions i de la informació seguretat corresponent.

Models associats

Escull qualsevol Model de les següents Series de Mosaics Planas:

Obres relacionades

Desplaça cap amunt