Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior | Elements auxiliars

Juntes de dilatacio i estructurals

 • El  correcta disseny de les juntes de treball y de  dilatació de una obra son molt importants per aconseguir que no apareixin patologies en els paviments de terratzo.

Els manuals o codis tècnics d’edificació solen parlar de pastilles de 50-60 m2, però hi ha una sèrie de indicacions o recomanacions que son tant, o mes , importants que la mencionada dimensió i que ens permetrà obtenir un paviment amb garanties, encara que les pastilles siguin mes grans,veiem-les a continuació :

 • És molt important respectar les juntes estructurals, les que es deixen en el paquet de paviment de terratzo-morter d’enganxada, han de coincidir amb elles i estar realitzades amb materials d’elasticitat duradora (PLANASFLEX SC).
 • En un paviment interior  la separació entre les peces de terratzo ha d’esser de  1,5 mm a 2 mm, omplint-se aquesta junta amb borada reticulant ( borada  flexible especial per a junta fina). Cal realitzar la col·locació amb separadors, de plàstic o fusta, del gruix sol·licitat, per tal de garantir la separació i evitar que les peces s’escantonin en ser col·locades, aquest separadors es retiraran quan el morter d’enganxada estigui fraguat. A la present web s’explica amb detall com cal aplicar la borada.
 • Cal Comprovar que el terratzo  està ben adherit amb el morter d’enganxada o el ciment cola,  la nostra recomanació és arrencar peces que portin 24 hores col·locades, han de sortir amb més d’un 80 % de la base amb morter d’enganxada , si no és així cal variar la dosificació del morter. Cal Realitzar aquesta comprovació de forma regular durant tota l’ obra.
 • No atracar el terratzo  contra pilars ni envans, el que serien les juntes perimetrals, col·locant en el buit algun tipus de material de farciment flexible (porex, cautxú, goma …), per tal que el buit no s’ompli de restes d’obra, que seria com si el terratzo  estigués atracat, el sòcol ens cobrirà aquest espai. L’ amplada recomanable és d’ almenys 15 mm i han d’ arribar fins al suport i ser contínues.

Garantits els 4 punts anteriors, hem de tenir present que:

 • La junta de dilatació ha de ser d’un material resistent al poliment del paviment i a l’ús diari ( plàstic dur, coure, alumini, inoxidable …) i tenir incorporat un component flexible (juntes PlanasFlex )
 • S’ha d’assegurar una perfecta col·locació de les juntes, per evitar que amb el temps es despengin, la majoria tenen rebaves que dificulten la seva separació, i hem de garantir que quedin col·locades omplint per complet el buit entre peces i enrasades amb el terra.
 • Preferim, si és possible, col·locar-les al mateix temps que el paviment, molt millor que dins d’un tall realitzat a posteriori.
 • Si es poden col·locar coincidint amb pilars o eixos de possible moviment, és molt millor.
 • Fer-les coincidir sota un tancament interior, és la millor opció, així evitem que es malmetin amb el temps i no es veuen.
 • Les juntes han de tallar el material d’ enganxada, sigui morter o ciment cola.
 • Podem considerar junta perimetral quan el terratzo es troba amb un altre material (fusta, gres, marbre ..) en aquest cas recomanem una junta de més de 5 mm.

Si es consideren i realitzen adequadament els punts anteriors, la quantitat de juntes a col·locar passa a un segon terme i és possible preservar l’estètica del paviment de terratzo.

Desplaça cap amunt