Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

Gran format

Monocapa

Paviment o revestiment de terratzo monocapa on la mida la decideixes tú, des de peces de 5×5 cm fins a 240×140 cm, amb un gruix estàndard de 3 cm, però amb la possibilitat de gruixos de fins a 30 cm.

  • Mida de l’àrid: Qualsevol tipus d’àrid (Models Standard àrids Sèrie 900 i Sèrie 700)
  • Tipus àrid: Qualsevol tipus d’àrid
  • Color àrid: Qualsevol color dels disponibles.
  • Color de base: Qualsevol color de base.
  • Acabat superficial: Polit per acabar a obra, tosquejat, abrillantat, granallat, abuixardat i setinat.

Característiques principals:

Per elaborar aquestes peces ho fem a partir de unes plaques o planxes de 300×150 cm i de 3 cm de gruix Standard ( sota comanda es poden elaborar altres gruixos), monocapes, fabricades en base a  ciment blanc 52,5 R d’alta resistència i amb una tecnologia de ultima generació, que els hi dota de unes prestacions tècniques molt altes.

De una manera totalment automatitzada podem elaborar les planxes i tallar-les a mida, polir cantells, fer pilastres, forats d’ancoratge… per tant es pot elaborar tot tipus de peça especial i en la mida que es requereixi al projecta, aplacats de façana, ampits de finestra, cobra murs, revestiment de pilars, sòcols, encimeres de bany o cuina, mobiliari.. I lògicament tot tipus de paviment o aplacat.

Per el que fa als paviments o revestiments podem elaborar peces de qualsevol mida, inclòs si son triangulars o especials, així  formats des de 10×10 cm ó de 20×20 cm  fins a peces de gran format de 60×60, 80×80, 100×100, 150×100, 200×150  cm … o la mida que es requereixi. Cal dir que a l’hora de triar el format cal tenir en compta la merma o desperdici de tall,  ja que aquesta pot influí notablement en el cost final.

Cal mencionar que a nivell estètic el procés ens ofereix multitud de solucions podem obtenir colors de base molt vius o molt lleugers, amb àrids contrastats o de la mateixa tonalitat que la pasta, també es poden fabricar peces bi-colors, es adir amb una barreja de dos color dins la peça.

Mida (cm)Gruix (cm)tipuskg/m2kg/paletcol•locacióUs
s/projecta3monocapa691,250Ciment colainterior/exterior
s/projecta3 a 40 cmmonocapa2300kg/m3Ciment colainterior/exterior

M2 peça de terratzo de 100×100 cm, 100×150 cm  i 50×50 cm de 3 cm de gruix col.locades segons descripció i planells del projecta amb terratzo monocapa de MOSAICS PLANAS 1931, Sèrie Gran Format  , fons a escollir per la DF,  àrids a escollir per la DF i diàmetre segons Sèrie 700 (3-6 mm) .Complirà la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” per a ús interior intensiu l i complemento nacional UNE 127748-1:2012. i la Norma Norma UNE-EN 16954:2019 “Piedra aglomerada. Placas y productos cortados a medida para su utilización en suelos y escaleras (internos y externos).”

Les peces prèviament seran enllardades amb ciment cola blanc per la seva cara posterior, en tal de millorar l’adherència i Col·locades posteriorment  amb morter de ciment 1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra d’anivellament de 2 cm, , deixant juntes entre peces d’1,5-2 mm., farcides amb “borada reticulant” especial per a junta, de la mateixa referència i color. La col·locació s’efectuarà amb separadors de plàstic o fusta de gruix 1,5-2 mm., per garantir una perfecta alineació i separació de les peces.    La borada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà enduri 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar.

Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, desbast, es tornaran a omplir les juntes amb la borada. 

Posteriorment s’efectuarà el poliment “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquines de llana d’acer o esponja sintètica. El poliment constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 o 60, el poliment per eliminar les ratlles o defectes de l’anterior fase, amb gra entre 80 i 120, tornant a borar després d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal·litzat amb gra 400 o superiors ( amb abrasius de fins a 1200 gr.) i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme, a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per donar-li dues mans de fossilicat de magnesi i posteriorment cristal·litzar el paviment amb l’ aplicació de productes cristal·litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament, Classificació a la relliscant en zones seques Classe 1 en superfícies amb pendent menys al 6% i Classe 2 amb pendent igual o major al 6% i escales i en zones humides Classe 2 i Classe 3 amb pendent igual o major a 6%. Els racons on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

Classe de reacció al foc Cfl-s1. Tot segons CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 i UNE-EN 13888:2009.

Materials amb marcatge CE i DdP (declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011, mesurat en superfície realment executada. 

Inclou subministrament i col·locació, sota el llit de sorra, de làmina anti impacte de polietilè expandit reticulat de màxim 5mm. De gruix, col·locada no adherida segons indicacions del fabricant. Remuntant la làmina d’ impacte per trobar-se amb els paraments verticals.

Inclou subministrament a obra, i/ ajuts de paleta, i/ unitat d’obra subministrada en obra, totalment acabada, neta i col·locada, i/p.p de mostres segons indicacions de DF, i/tot el material i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució, i/tot el necessari per a la seva total i correcta execució segons recomanacions del fabricant, segons les indica.

Models associats

Escull qualsevol Model de les següents Series de Mosaics Planas:

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Restaurant Nino de Kuwait

Model terratzo: Lloses de terratzo de grans dimensiones

Arquitecte: ARCHJS

Ubicació: Kuwait

Al Restaurant Nino, a Kuwait, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim l’espai, es van dissenyar diferents tipus de disposició dels seients mitjançant lloses de terratzo de grans dimensions, formant així bancs de terratzo.

El paviment, consta de lloses de terratzo de grans dimensions, que gràcies a la seva disposició i col·locació, conformen diferents dibuixos.