Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

Especejament a mida

de pedra artificial

Totes les Series de terratzo i acabats les podem fabricar a mida segons projecte,
ens dius quina mida en planta i gruix necessites i te les fabriquem.

Es artesania industrialitzada.

  • Mida de l’àrid: Qualsevol tipus d’àrid (Models Standard àrids Sèrie 900 i Sèrie 700)
  • Tipus àrid: Qualsevol tipus d’àrid
  • Color àrid: Qualsevol color dels disponibles.
  • Color de base: Qualsevol color de base.
  • Acabat superficial: Polit per acabar a obra, tosquejat, abrillantat, granallat, abuixardat i setinat, llis de motlla.

Característiques principals:

Per elaborar aquestes peces ho fem en motlle i bancades especials, el que ens permet elaborar qualsevol tipus de peça, sigui estandaritzada o sigui feta a mida segons projecta, habitualment son peces  monocapa, si be també es poden fabricar bicapa, i son fabricades en base a ciment blanc 52,5 R d’alta resistència i amb  la  tecnologia tradicional anomenada “pedra artificial”, que els hi dota de unes prestacions tècniques molt altes.

 Podem elaborar les peces en la mida requerida, polir cantells, fer pilastres, forats d’ancoratge… per tant es pot elaborar tot tipus de peça especial i en la mida que es requereixi al projecta, aplacats de façana, ampits de finestra, cobra murs, revestiment de pilars, sòcols, escales, replans d’escala, encimeres de bany o cuina, mobiliari.. I lògicament tot tipus de paviment o aplacat. De fet es el mateix sistema de fabricació que el de les escales de terratzo o formigó ( veure apartat corresponent).

Si l’ús o el projecta o requereix les peces es poden fabricades armades amb barres d’acer zincades o d’acer inoxidable i amb ciments especials per ambient marí.

Per el que fa als paviments o revestiments podem elaborar peces de qualsevol mida, inclòs si son triangulars o especials, així  formats des de 10×10 cm ó de 20×20 cm fins a peces de gran format de 60×60, 80×80, 100×100, 150×100, 200×150 cm … o la mida que es requereixi. Cal dir que a l’hora de triar el format cal tenir encompta la merma, ja que aquesta pot influi notablement en el cost final.

Mida (cm)Gruix (cm)tipuskg/m2kg/paletcol•locacióUs
s/projecta3monocapa691,250Ciment colainterior/exterior
s/projecta3 a 40 cmmonocapa2300kg/m3Ciment colainterior/exterior
s/projectas/projectabicapa2300kg/m31,250Ciment cola morterinterior/exterior

Aquestes peces hauran de complir la Norma UNE-EN 16954:2019 “Piedra aglomerada. Placas y productos cortados a medida para su utilización en suelos y escaleras (internos y externos).” i Complirà la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” per a ús interior intensiu l i complemento nacional UNE 127748-1:2012.

M2 peça de formigó artificial feta a mida segons descripció i planells del projecta amb terratzo monocapa de MOSAICS PLANAS 1931, Sèrie ___ , fons a escollir per la DF,  àrids a escollir per la DF i diàmetre segons Sèrie ___.Complirà la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” per a ús interior intensiu l i complemento nacional UNE 127748-1:2012. i la Norma Norma UNE-EN 16954:2019 “Piedra aglomerada. Placas y productos cortados a medida para su utilización en suelos y escaleras (internos y externos).”

Col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra d’anivellament de 2 cm, , deixant juntes entre peces d’1,5-2 mm., farcides amb “borada reticulant” especial per a junta, de la mateixa referència i color. La col·locació s’efectuarà amb separadors de plàstic o fusta de gruix 1,5-2 mm., per garantir una perfecta alineació i separació de les peces.    La borada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà enduri 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar.

 Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, desbast, es tornaran a omplir les juntes amb la borada. 

Posteriorment s’efectuarà el poliment “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquines de llana d’acer o esponja sintètica. El poliment constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 o 60, el poliment per eliminar les ratlles o defectes de l’anterior fase, amb gra entre 80 i 120, tornant a borar després d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal·litzat amb gra 400 o superiors ( amb abrasius de fins a 1200 gr.) i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme, a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per donar-li dues mans de fossilicat de magnesi i posteriorment cristal·litzar el paviment amb l’ aplicació de productes cristal·litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament, Classificació a la relliscant en zones seques Classe 1 en superfícies amb pendent menys al 6% i Classe 2 amb pendent igual o major al 6% i escales i en zones humides Classe 2 i Classe 3 amb pendent igual o major a 6%. Els racons on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

Classe de reacció al foc Cfl-s1. Tot segons CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 i UNE-EN 13888:2009.

Materials amb marcatge CE i DdP (declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011, mesurat en superfície realment executada. 

Inclou subministrament i col·locació, sota el llit de sorra, de làmina anti impacte de polietilè expandit reticulat de màxim 5mm. De gruix, col·locada no adherida segons indicacions del fabricant. Remuntant la làmina d’ impacte per trobar-se amb els paraments verticals.

Inclou subministrament a obra, i/ ajuts de paleta, i/ unitat d’obra subministrada en obra, totalment acabada, neta i col·locada, i/p.p de mostres segons indicacions de DF, i/tot el material i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució, i/tot el necessari per a la seva total i correcta execució segons recomanacions del fabricant, segons les indica.

Models associats

Escull qualsevol Model de les següents Series de Mosaics Planas:

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Botiga Bimba y Lola

Model terratzo: 7N

Ubicació: Passeig de Gràcia, Barcelona

En aquesta ocasió, el projecte consisteix en l’especejament a mesura de peces monocapa de gran format segons les especificacions del projecte.

Habitatge La Galera House

Arquitecte: CAVAA Arquitectos

Lead arquitectes: Oriol Vañó, Jordi Calbetó

Aquest 2022 la nostra gran aposta són els nostres models més antics, buscant el predomini de l’àrid en color i grandària.

Restaurant Nino de Kuwait

Model terratzo: Lloses de terratzo de grans dimensiones

Arquitecte: ARCHJS

Ubicació: Kuwait

Al Restaurant Nino, a Kuwait, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim l’espai, es van dissenyar diferents tipus de disposició dels seients mitjançant lloses de terratzo de grans dimensions, formant així bancs de terratzo.

El paviment, consta de lloses de terratzo de grans dimensions, que gràcies a la seva disposició i col·locació, conformen diferents dibuixos.

Restaurant Pizzeria Massa

Any construcció: 2016

Model terratzo: 7N

Arquitecte: Tomeu Ramis, Aixa del rey, Bárbara Vich de FLEXOARQUITECTURA

Ubicació: Barcelona

En aquesta obra, el paviment cobra una especial rellevància, utilitzant el mateix Model de terratzo per a paraments verticals, es projecta una major sensació d’espai i continuïtat en el paviment.

Arbre Blanc

Any construcció: 2019

Model: Formigó acabat llis color blanc

Arquitecte: Sou Fujimoto, Nicolas Laisné i Manal Rachdi (OXO Architects)

Ubicació: Montpelier, França

El formigó ha passat de ser un element estructural (que no és poc) que havia de ser cobert amb altres materials ornamentals a ser la nova aposta i recurs decoratiu dels arquitectes.

Una dels grans avantatges del formigó és que, a diferència d’altres materials i acabats, no requereix pràcticament cap mena de manteniment i, és per excel·lència, un dels materials més resistents.

Aquesta joia arquitectònica, el Arbre Blanc, situat a Montpeller, que ha reunit arquitectes de tot el món, s’ha convertit en una icona de l’arquitectura francesa, per la qual cosa, estem molt agraïts que ens confiessin la fabricació d’alguns elements del rooftop.

Port de Mataró

Any construcció: 2022

Model: Color Gris, acabat lli.

Constructora: Vialser

Ubicació: Port de Mataró

Pel Port de Mataró, un dels ports més grans de Catalunya, es van plantejar 6 espais diferents per diferenciar les diferents zones recreatives del port amb àrees de jocs infantils encerclades de formigó prefabricat. Per aquest motiu, es varen fabricar diferents peces planes en diferents graus de curvatura amb formigó armat. Tal com es pot observar, del planell inicialment plantejat, al resultat final, no hi ha cap diferència.

Per altra banda, una de les altres modificacions importants del Port, és la plataforma per a concerts i esdeveniments. Aquesta plataforma fixa, es projecta com un espai elevat que, quan no està en ús, forma part del mobiliari urbà del Port, quedant molt ben integrat.