Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior

Conductiu

Paviment de terratzo conductiu per la eliminació de l’electricitat estàtica en sales de quiròfans, raigs X ,edificis militars o altres usos.

Mosaics Planas 1931 subministra tot el paquet conductiu,
en tal de assolir valors 4 cops superiors als sol·licitats per el Reglament de Baixa tensió (RD 842/2002 de 2 d’agost)

El terratzo conductiu de la electricitat estàtica es una rajola de morter de ciment vibro- premsada composta per dues capes, una d’empremta i una altra de base, les dues son conductives, per tant es un terratzo bicapa que s’utilitza per la eliminació  de la electricitat estàtica que s’acumula en sòls de sales de Raigs X, quiròfans, naus industrial compleix la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para  uso interior” i el “Complemento Nacional a la Norma UNE-EN 13748-1: 2005”  de Desembre de 2012. I el Reglament electrotècnic de baixa Tensió (RD 842/2002 de 2 d’agost) i la instrucció tècnica complementària BT38.

Ús: Paviments  de sales de Raigs X, quiròfans, naus industrial,…

Característiques físiques

Els elements bàsics que caracteritzen aquest producte són tres:

 • Mida en planta i gruix: Lo habitual es treballar amb les mides estandarditzades de la taula adjunta.

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipus
40×403bicapa

 • Composició i mida de l’àrid: en tal de garantir la conductivitat, els àrids recomanats son els de la taula adjunta.

Podríem per tant definir les sèries segons la tabla que segueix:

SèrieMida àrid (mm)
7003-6 mm
9001-3 mm

 • Acabat superficial per terratzos conductius:

Per aconseguir les característiques tècniques i visuals, requerides per aquest tipus de paviment, es pot subministrar amb els acabats que segueixen :

   • Superfície desbastada per acabar a l’obra (veure especificacions del polit a l’apartat de col·locació corresponent)
   • Superfície afinada de fàbrica. És un afinat a gra 400 per a certs usos interiors (allà on no sigui possible o no es desitgi polir) i per a aplacats verticals . La peça no es subministra abrillantada, aquest procés, si es desitja, s’haurà de fer a obra.

El terratzo conductiu de l’electricitat estàtica s’utilitza per la eliminació electricitat estàtica que s’acumula en sòls de sales de Raigs X, quiròfans, naus industrials…., per això haurem de connectar la superfície del paviment de la sala amb el potencial zero, és a dir, a terra.

Aquest procés és imprescindible per a la seguretat de pacients i personal sanitari en aquestes sales o dels treballadors en el cas d’ una nau industrial o similar. La no eliminació de l’ electricitat estàtica pot produir fortes descàrregues elèctriques, explosions i incendis i produeix serioses lesions circulatòries als usuaris. És molt perillosa per a les persones que portin incorporat un marcapassos i poden produir accidents laborals per actes reflexos en descàrregues petites. L’ acumulació de pols també s’ accentua com a conseqüència d’ aquesta.

El tipus de paviment proposat ha de ser un terra que mantenint les característiques que se li exigeixen a un terratzo, compleixi amb l’ objectiu plantejat. Caldrà afegir la conductivitat elèctrica a la durabilitat, hidrofugació, textura superficial llisa, resistència al desgast i al xoc, fàcil manteniment, resistent a productes de neteja forts, impenetrabilitat per part de bacteris i fongs i altres característiques que configuren el terratzo com un paviment idoni per a zones hospitalàries o industrials…

El sòcol en forma de mitja canya, per evitar racons, i la borada, del mateix color i composició que el terratzo, per al rejuntat, també conductius, complementen la part del ferm que queda a la vista.

Per al desenvolupament total del present projecte, hem de, no només fabricar un terratzo amb conductivitat elèctrica, sinó que tota l’ estructura per sobre del ferm ha de complir amb aquest requisit, igual que tots els materials complementaris a utilitzar, així la borada per al rejuntat és conductiva, igual que el sòcol en forma de mitja canya.

Per a l’obtenció de l’anterior MOSAICOS PLANAS 1931 ha dissenyat una estructura o “paquet” conductiu, que ha de ser instal·lat per professionals en la col·locació de paviments i sota el nostre assessorament, per tal que els valors obtinguts, una vegada realitzat, siguin els plantejats.

En alguns casos es pot augmentar aquesta conductivitat amb la inclusió de perfils metàl·lics conductius entre les juntes d’algunes peces. Circumstància que sol utilitzar-se amb finalitats decoratives, ja que no és imprescindible per a l’ obtenció de la conductivitat.

En el supòsit que s’ hagin de deixar juntes de partició o dilatació, aquestes han de ser metàl·liques no inferiors a 5 mm ( al mercat existeixen variats tipus) i s’ han de soldar al mallaç, almenys en tres punts, per garantir la conductivitat.Amb les juntes metàl·liques garantim la conductivitat i en tenir les vores reforçats el paviment pot patir un trànsit intens de persones i vehicles.

Els valors obtinguts un cop confeccionat el paviment són els següents:

 • Resistència superficial d’ 1 MW entre dos punts de la superfície separats 90 cm.
 • Resistència amb el potencial zero de 20-25 kW.

Els anteriors valors són adequats per a les finalitats proposades i multitud de quiròfans i sales de Raigs X, realitzats els últims 15 anys avalen els bons resultats obtinguts a curt i llarg termini. Complint el Reglament electrotècnic de baixa Tensió (RD 842/2002 de 2 d’agost) i la instrucció tècnica complementària BT38.

No tots els tipus de terratzo de MOSAICS PLANAS, S.A. poden fabricar-se amb aquesta tecnologia, si bé existeix una amplíssima gamma de tonalitats, tipus i mida d’ àrid d’ àrid i formats.

Tots els models han de  rebaixar-se, afinar-se i abrillantar-se en obra, recomanant-se un cristal·litzat setinat per a la última fase, en tal d’obtenir la maxima qualitat del producte.

M2 Terratzo Conductiu bicapa vibro-premsat , de 40×40 cms. de Mosaics Planas , Serie “Terratzo conductiu”, fons  a escollir per la DF, 2  àrids de contrast de color a escollir per la DF i diametre segons S. 400. Complirà la UNE-EN 13748-1 per a ús interior intensiu i amb el Reglament electrotècnic de Baixa tensió RD 842/2002 de 2 d’agost. Amb una  Resistencia superficial de 1 MW entre dos punts de la superfície separats  90 cm. I una resistència amb el potencial zero (masa) de 20-25 kW.

Col·locat a truc de maceta,  amb morter de ciment elaborat amb ciment conductiu tipus “Mosaics Planas CC”   1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra de anivellació de 2 cm, , deixant unes juntes entre  peces de  1,5-2 mm., omplertes amb “beurada reticulant conductiva” especial per a junta conductiva, de la mateixa referència i color.  La beurada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà endurir 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar . Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, es tornaran a borar les juntes.  Dins el morter d’enganxada s’hi posarà un mallazo de ferro, o altre material conductiu, de malla 100×100 mm. O 150×150 mm., col·locat a un máxim de 2-3 cm. De el dors del terratzo , aquest estarà connectat a potencial zero (masa) en varis punts i assegurarem la perfecta connexió entre els diferents mallazos.

Posteriorment  s’ efectuarà el poliment  “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquina  abrillantadora de llana d’acer o esponja sintètica. El polit constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 ó 60, el polit, per eliminar les ratllades o defectes de l’anterior fase, amb gra entre  80  i 120, tornant a beurar desprès d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal·litzat  amb gra  400  o superiors  i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme,  a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per cristal·litzar el paviment amb l’aplicació de productes cristal·litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament. Els racons, o bores, on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

Part proporcional de sòcol tipus “mitja canya” conductiu de Mosaics Planas,s.a., del mateix model i color que el paviment, de 120x7x7 cm acabat afinat a la seva part corba.

Classe de reacció al foc Cfl-s1. Tot segons CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005 i UNE-EN 13888:2009.

Materials amb marcatge CE i DdP (declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011, mesurat en superfície realment executada. 

Un cop instal·lat el paviment completament es comprovarà que compleix el Reglament electrotècnic de Baixa tensió RD 842/2002 de 2 d’agost. Resistència superficial de 1 MW entre dos punts de la superfície separats de 90 cm y resistència amb el potencial zero, massa ,  de 20-25 kW.

Inclou subministrament i col·locació, sota el llit de sorra, de làmina anti impacte de polietilè expandit reticulat de màxim 5mm. De gruix, col·locada no adherida segons indicacions del fabricant. Remuntant la làmina d’ impacte per trobar-se amb els paraments verticals.

Inclou subministrament a obra, i/ ajuts de paleta, i/ unitat d’obra subministrada en obra, totalment acabada, neta i col·locada, i/p.p de mostres segons indicacions de DF, i/tot el material i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució, i/tot el necessari per a la seva total i correcta execució segons recomanacions del fabricant.

El Terratzo Conductiu bicapa vibro-premsat , de 40×40 cms. de Mosaics Planas , Serie “Terratzo conductiu”, es col.locara de manera que compleixi amb el Reglament electrotècnic de Baixa tensió RD 842/2002 de 2 d’agost. Amb una  Resistencia superficial de 1 MW entre dos punts de la superfície separats  90 cm. I una resistència amb el potencial zero (masa) de 20-25 kW. Dades  que s’hauran de comprobar un cop finalitzada la instalació.

El sistema de co.locació es el mateix que un terratzo tradicional, veure apartat corresponent, pero en aquest cas hem de fer unes salvetats importants que es refleteixen a continuaxió.

Col·locat a truc de maceta,  amb morter de ciment elaborat amb ciment conductiu tipus “Mosaics Planas CC”   1:6 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, sobre una capa de sorra de anivellació de 2 cm, , deixant unes juntes entre  peces de  1,5-2 mm., omplertes amb “beurada reticulant conductiva” especial per a junta conductiva, de la mateixa referència i color.  La beurada es mantindrà humida durant 24 hores i es deixarà endurir 48 hores més abans dels processos següents i sense trepitjar . Un cop rebaixades les peces a un mateix nivell, es tornaran a borar les juntes.  Dins el morter d’enganxada s’hi posarà un mallazo de ferro, o altre material conductiu, de malla 100×100 mm. O 150×150 mm., col·locat a un máxim de 2-3 cm. De el dors del terratzo , aquest estarà connectat a potencial zero (masa) en varis punts i assegurarem la perfecta connexió entre els diferents mallazos.

Posteriorment  s’ efectuarà el poliment  “in situ” amb màquina polidora i l’abrillantat amb màquina  abrillantadora de llana d’acer o esponja sintètica. El polit constarà de quatre fases: el desbast amb abrasiu de gra 36 ó 60, el polit, per eliminar les ratllades o defectes de l’anterior fase, amb gra entre  80  i 120, tornant a beurar desprès d’aquest procés, l’afinat amb abrasius de gra 200 i el cristal·litzat  amb gra  400  o superiors  i únicament quan les peces no tinguin cap humitat i el paviment estigui perfectament sec i uniforme,  a la superfície es passarà la màquina d’ abrillantar per cristal·litzar el paviment amb l’aplicació de productes cristal·litzadors o abrillantadors que compleixin el CTE de lliscament. Els racons, o bores, on no arribi la màquina de polir es passarà una màquina de manual que doni el mateix acabat.

El  sòcol sera del tipus “mitja canya” conductiu de Mosaics Planas,s.a., del mateix model i color que el paviment, de 120x7x7 cm acabat afinat a la seva part corba i aquest es col.locara en el mateix moment que les peces, enrasat amb el paviment per la seva part horitzontal.

Un cop instal·lat el paviment completament es comprovarà que compleix el Reglament electrotècnic de Baixa tensió RD 842/2002 de 2 d’agost. Resistència superficial de 1 MW entre dos punts de la superfície separats de 90 cm y resistència amb el potencial zero, massa ,  de 20-25 kW.

Models associats

Escull qualsevol Model de les següents Series de Mosaics Planas:

Obres relacionades

Elements auxiliars

El sòcol de terratzo mitja canya conductiu es una peça de 120 cm de llarg i 7 cm d’altura i 7 cm d’ampla ,que en la part interior es corba, formant el que seria un quart de canya a la cara vista y normalment es del mateix model que les lloses del paviment. S’entrega afinat de gra 400 (polit fi sense brillo) en la seva cara vista i amb bisell de 5 mm. A la aresta superior.

Aquest sòcol es col·loca enrasat amb el paviment de terratzo i enrasat amb el revestiment vertical , per tal que la transició del terra a la paret estigui exempta de racons i de ressalts, per tant es molt útil en espais on es molt important la neteja, higiene i l’absència de racons, com poden ser sales hospitalàries, quiròfans, sales militars…

Al igual que el paviment complirá amb el Reglament electrotècnic de Baixa tensió RD 842/2002 de 2 d’agost. Amb una  Resistencia superficial de 1 MW entre dos punts de la superfície separats  90 cm. I una resistència amb el potencial zero (masa) de 20-25 kW. Dades  que s’hauran de comprobar un cop finalitzada la instalació.

Desplaça cap amunt

Hospital Broggi

Any construcció: 2021

Model terratzo: 493-2

Constructora: Seclasa

Ubicació: Sant Joan Despí, Barcelona

En els quiròfans es va instal·lar el nostre terratzo conductiu que està especialment dissenyat per locals que precisin de la dissipació de carga electroestàtica com laboratoris electrònics, quiròfans, magatzems amb materials inflamables, sales amb equips electrònics, entre d’altres.

Hospital Mollet del Vallés

Any construcció: 2010

Model terratzo: Model Blanc Especial

Arquitecte: Corea Moran Arquitectura

Ubicació: Mollet del Vallés, Barcelona

Actualment, i després de tants anys, el terratzo es continua presentant com un dels materials que ofereix una major resistència i durabilitat, el que el converteix en la solució ideal per a paviments d’Hospitals i Centres Sanitaris per el seu fàcil i econòmic manteniment.

A més, gràcies a la seva versatilitat, alternant diferents tonalitats de terratzo o de mesures d’àrid, podem distingir diferents estàncies.

Hospital Sant Joan de Déu

Any construcció: 2010 i successives ampliacions

Model terratzo: Micro Blanc Macael

Arquitecte: Llongueras Clotet Arquitectes

Ubicació: Esplugues del Llobregat, Barcelona

Més de 6.000 m2 de terratzo instal·lats a L’Hospital de Sant Joan de Déu, un edifici que ha sigut guanyador de nombrosos premis a l’arquitectura, tant nacionals com internacionals, cobrant especial importància el disseny interior de l’edifici i, el sistema de senyalització i comunicació visual.

Hospital Santa Caterina

Any construcció: 2004, també les següents ampliacions i reformes

Model terratzo: Carmen Rojo

Constructora: NECSO

Arquitecte: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors, Albert de Pineda i Àlvarez de Pinearq SLP

Ubicació: Salt, Girona

Més de 20.000 m2 de superfície de terratzo amb el Model Carmen Rojo, en diferents mesures d’àrids per diferenciar les diferents estàncies de l’Hospital.

En Hospitals, solem recomanar sempre el sòcol de mitja canya, que te una forma arrodonida, que facilita la neteja del paviment, sobretot en quiròfans on instal·lem el terratzo conductor.

Hospital del Mar

Mosaics Planas, ha participat en nombroses de les ampliacions de l’Hospital del Mar de Barcelona. La firma Mosaics Planas ha fabricat els paviments interiors de terratzo, els exteriors, amb el mateix Model que l’interior però amb ranures antilliscants i, també el terratzo conductiu dels quiròfans.

Quirófans Clínica Girona

Any construcció: 2022

Model terratzo: 755-7

Constructora: UTE Rubau-Ortiz-Agefred

Arquitecte: PMMT

Ubicació: Girona

És molt important l’eliminació electricitat estàtica que s’acumula en sòls de sales de Raigs X, quiròfans, laboratoris, naus industrials…., per a això haurem de connectar la superfície del paviment de la sala amb el potencial zero, és a dir, a terra.

Aquest procés és imprescindible per a la seguretat de pacients i personal sanitari en aquestes sales o dels treballadors en el cas d’una nau industrial o similar. La no eliminació de l’electricitat estàtica pot produir fortes descàrregues elèctriques, explosions i incendis i produeix serioses lesions circulatòries als usuaris. És molt perillosa per a les persones que portin incorporat un marcapassos i poden produir accidents laborals per actes reflexos en descàrregues petites. Per a això, gràcies al paviment de terratzo conductiu, i al paquet de solucions, no sols de paviment, sinó d’elements auxiliars que ha dissenyat *Mosaics Planas, aconseguim complir amb el Reglament electrotècnic de baixa Tensió (RD 842/2002 de 2 d’agost) i la instrucció tècnica complementària BT38.

A més, l’acumulació de pols també s’accentua a conseqüència de l’electricitat estàtica, per la qual cosa, solem instal·lar el sòcol de mitjacanya perquè sigui més fàcil la neteja del paviment.