Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Terratzo interior | Elements auxiliars

Beurada junta fina

Material: Beurada reticulant especial per a junta fina de Terratzo o pedra natural.

Aplicació

La beurada reticulant per a junta fina de Mosaics Planas 1931 és una beurada de ciment  per el  segellat, definitiu ,de juntes entre  peces de terratzo o pedres naturals, de 1 a 4 mm. D’amplada . Es pot aplicar tant a l’interior com a l’exterior.

Composició

La beurada Especial conté ciment blanc, pols de marbre de mida  inferior a 1 mm., colorants inorgànics estables i additius especials per conferir-li les propietats adequades a l’ús.

Colors

Cada model de terratzo, llosa de formigó, llamborda o peça prefabricada té la seva beurada específica, fabricada per obtenir un color i característiques, tècniques i físiques, iguals al fons de la peça.

En pedres naturals es confecciona el color en base a la mostra de la partida.

Propietats

Excel·lent traballabilitat, Bona resistència a la compressió, a la flexió i a l’abrasió, Efecte anti- flòrid, Colors estables a la llum i als Raigs ultraviolats, Bona resistència als àcids amb PH > 3, Enduriment sense fissures, Hidròfuga, No fissura , Apta per terra radiant.

Fitxa tècnica

Aplicació primera borada amb escombra

Utilització

Preparació del suport i de la junta

          Assegurar-se que les juntes estiguen ben netes i sense pols ni restes d’obra, al igual que el paviment, es aconsellable vorar el paviment 24 hores desprès de la seva col·locació.

          El paviment ha d’estar humit, si està molt sec,  es pot humitejar amb aigua neta.

          No aplicar a ple sol, amb el terra calent o amb temps plujós ( a l’exterior)

Aplicació de la beurada

          El sac s’ha d’utilitzar en la seva totalitat, pot haver-hi dispersió de components, per el que no es recomanable utilitzar-ne només una part.

          En juntes de 1 a 2 mm, es recomanable fer dues amasades, la segona immediatament desprès de la primera:

1-      Primera barreja liquida, per emplenar be les juntes, de 11 a 13 l. D’aigua  per  un sac de 25 kg. Barrejar amb batidor elèctric, a velocitat lenta, durant uns 3 minuts, fins que la barreja sigui completament homogènia.

Tirar la barreja sobre el paviment i fer-la entrar, amb escombra o similar, dins les juntes, assegurar-nos que penetra be dins les juntes, si no ho fa, es pot fer la beurada algú més liquida, en tal de que ho entri  amb facilitat dins la junta.

2-      Segona barreja mes espessa, de 8 a 10 l. D’aigua per cada sac de 25 kg. . Barrejar amb batidor elèctric, a velocitat lenta, durant uns 3 minuts, fins que la barreja sigui completament homogènia.

Tirar la barreja sobre el paviment i procedir a emplenar  be les juntes amb llana de goma dura i pressionant be en els dos sentits, longitudinal i transversal.

          Excepte en èpoques d’humitat ambiental elevada, s’haurà de mantenir el paviment humit,per hidratar la beurada i facilitar el seu primer fraguat, durant les 48 hores Posteriors.

          S’aplicarà,també,  la beurada sobre el paviment, en tal de tapar-ne la possible porositat.

          No trepitjar fins que hagin transcorregut tres dies. Es pot polir a partir del vuitè dia

          Un cop efectuat el primer rebaix del terratzo cal fer  una nova aplicació, amb la dosificació més espessa, repesant només les juntes que hagin put quedar obertes o mal tapades. 

Rendiment

El rendiment varia en funció del gruix de la peça i l’amplada de la junta.

Per terratzo interior de 35 mm. De gruix i juntes de 1,5 mm. D’amplada el rendiment és, aproximadament,  de  1Kg/m2.

Per terratzo exterior de 40 mm. De gruix i juntes de 2mm. El rendiment és d’ aproximadament 1,5 kg/m2.

Presentació

Sacs de 25 kg.

Magatzematge

En lloc sec i tancat te una caducitat de  60 dies de la data de fabricació.

A partir d’aquesta data es pot produir un inici de fraguat i, per tant, una disminució de les seves característiques tècniques.

Desplaça cap amunt