Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes

Terratzo interior

El terratzo es defineix com una rajola de morter de ciment vibro- premsada composta per dues capes, una d’empremta i una altra de base si es bicapa i per una sola capa en els terratzos monocapa.

Les lloses de terratzo per a ús interior hauran de complir la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” i el “Complemento Nacional a la Norma UNE-EN 13748-1: 2005” de Desembre de 2012.

Ús: El terratzo s’utilitza tant en paviments com en revestiments d’interiors i d’exteriors. L’elecció de la sèrie ens condiciona les característiques estètiques, tècniques i d’ús del model escollit per el projecta.

Per a paviments interiors es diferencien en tres usos:

Ús normal, correspon a paviments amb tràfic lleuger de vianants, típic d’habitatges, oficines petites, edificis privats ..

Ús intens per a la circulació intensa de vianants o vehicles lleugers, el que es correspondria amb la pavimentació de centres comercials, hotels, hospitals o centres sanitaris, escoles, oficines, restaurants, aeroports o estacions de transport, en definitiva llocs amb un tràfic intens de persones. Aquest ús comporta un paviment amb una mes alta resistència mecànica, a l’impacte i al desgast per abrasió.

Ús industrial, en aquests usos el paviment suporta la circulació de vehicles de carga mitjana ( toros, elevadors, petits camions … ) i també la mes alta agressivitat característica dels llocs industrials, per lo que les seves propietats tècniques i de col·locació han d’esser mes exigents. Es correspondria a la pavimentació de fabriques, tallers, aeroports, andanes, magatzems, molls de carrega…

La Norma UNE EN 13748-1 i el complement Nacional de l’anterior Norma, defineix els valors dels assajos mecànics per a cada un dels anteriors tipus, també es essencial tenir clar que el sistema de col·locació que s’utilitzi, i la seva bona execució, ja que ens determinarà l`ús i la qualitat final del paviment.

Característiques físiques: Els elements bàsics que caracteritzen aquest producte són les que segueixen:

Mida en planta i gruix: Es poden fabricar moltes mides, segons sigui el projecta, però lo habitual es treballar amb les mides estandarditzades de la taula adjunta.

També es poden obtenir formes geomètriques a partir del tall de peces, així qualsevol mida en planta quadrada, rectangular o trapezoidal es possible a partir del tall de les peces

Mides (Lxl) cmGruix (cm)tipus
40×403bicapa
60×404bicapa
5
50×502,2monocapa
2,8
60×602,2monocapa
2,8
especial3Monocapa
Segons projectaMonocapa/bicapa
Especial a partir de tall de pecesSegons peçaBicapa/monocapa

Composició i mida de l’àrid: La capa d’empremta dels terratzos que fabrica Mosaics Planas està formada bàsicament per Ciment Blanc BL II 52.5 R, pols de marbre de granulometria molt específica, colorants inorgànics (inalterables a la llum so- lar i a l’aigua), els àrids corresponents segons la sèrie escollida i els additius (hidròfugs…). La tecnificada selecció dels materials esmentats, la compensada granulometria (diferent segons els models i usos) i el regular i precís sis- tema de fabricació d’última generació confereixen als paviments de Mosaics Planas, s.a. un factor diferenciador molt important.

Les sèries de productes que es veuen al llarg de la web es diferencien les unes de les altres per la mida o tipus de l’àrid de què estan compostes, es a dir cada Sèrie de terratzo interior es correspon amb una mida o tipus d’àrid. Així s’utilitzen alguns àrids marmoris o calcaris per a usos de trànsit de vianants lleuger (alguns models sèries 400, 600, Dolmos, 700 i 900) i d’altres per a ús de trànsit de vianants intens (d’altres models de les sèries 400, 600, 700 i 900). L’enriquiment amb quars permet assolir altes resistències al desgast per a usos més severs tant d’interior com d’exterior (sèries 9000, 5000, Vibrosil o granallats) i afegint-t’hi àrids granítics en un percentatge d’entre el 20% i el 30% segons el model s’assoleixen usos industrials (sèrie 1000 o Quatz ) i per a exteriors polits o granallats (sèries 2000, 4000 i 5000).

Podríem per tant definir les sèries segons la tabla que segueix:

SèrieMida àrid (mm)
7003-6 mm
9001-3 mm
400Fins a 27 mm
200Vidre reciclat de 3-6 mm i fins a 27 mm
DolmosDolomític blanc de 3-6 mm i fins a 27 mm
Granític3-6 mm
Conductiu3-6 mm
6003-6 mm, fins a 27 mm i Segons projecta
EspecialSegons projecta

La capa inferior, o de base, que dóna suport a la cara vista està formada per un morter de ciment gris i diversos tipus de sorra (segons l’ús o la sèrie), té un acabat rugós per facilitar l’adherència amb el morter d’enganxada.

En terratzos monocapa tota la peça esta composada per la capa d’empremta, son productes mes lleugers i amb un aspecte mes tècnic i net, per l’absència de la cara rugosa del revés.

Acabat superficial per terratzos interiors: L’altre factor característic bàsic dels paviments o revestiments de terratzo són els acabats superficials que s’hi pot donar per tal d’aconseguir les característiques tècniques i visuals requerides pel projecte, essencialment hi ha:

· Superfície desbastada per acabar a l’obra (veure especificacions del polit a l’apartat de col.locació corresponent)

· Superfície afinada de fàbrica. És un afinat a gra 400 per a certs usos interiors (allà on no sigui possible o no es desitgi polir) i per a aplacats verticals . La peça no es subministra abrillantada, aquest procés, si es desitja, s’haurà de fer a obra.

· Acabat abrillantat per terratzos monocapa, efectivament el terratzo monocapa es pot subministrar amb el abrillantament de fabrica inclòs, de gra 1500, el que l dona un acabat brillant net, sense líquids, de gran

· En alguns espais interiors es pot donar, lògicament, un acabat de peça de terratzo exterior, sigui granallada, envellida, ratllada… en tal de tenir avantatges de lliscament ( classe 3 de lliscament) , estètiques o d’ús. Podem veure aquests acabats i models a l’apartat de terratzo exterior d’aquesta web.

Els paviments de terratzo tenen la peculiaritat i l’avantatge que poden a tornar a ser polits i per tant recuperar, amb certa facilitat, el seu estat inicial, poden tornar a tenir una segona o mes vides. Al mateix temps la seva neteja es molt fàcil, de fet tenen un molt bon envelliment, característica molt difícil de trobar en altres tipus de paviments.

Son paviments que es varen fer servir molt dels anys 60 als 80 del segle passat per la seva gran resistència, durabilitat i baix cost, la implementació de nous modelatges, colors, composicions internes d’àrid, possibilitat de dissenys … han tornat a fer d’aquest producte la pell de molts paviments actuals, tant en l’àmbit de edificació pública, com privada.

 • Neteja de un paviment de terratzo.

Al tenir una superfície llisa i sense juntes entre peces, el terratzo no s’embruta amb facilitat, com passa amb altres tipus de paviment, com gres, ceràmiques, parquets … la brutícia de les sabates no es captada per el paviment i les juntes entre peces, al estar polida, no ennegreixen amb el temps.

El primer pas per netejar-lo es amb escombra o preferiblement aspirador, en tal de treure tota la brutícia i pols no adherida a les peces, per a continuació fregar-lo amb una fregona amb aigua, amb molt poca aigua, i sabó neutre (ph neutre), una mopa humida també es una bona solució. El terratzo no necessita massa aigua i es important que quedi sec el mes ràpid possible.

Habitualment quan s’instal·len els terratzo es rebaixen, poleixen i abrillanten “in situ”, amb el pas del temps l’abrillantat final tendeix a anar desapareixen i queda mes mate i sense brillo, però si inicialment el procés ha estat l’adequat, com sol esser si ho fan professionals del sector, el seu envelliment es molt adequat.

 • Recuperació de l’abrillantat.

Si veiem que ha perdut l’abrillantat inicial al mercat hi ha ceres especifiques per a terratzo, una aplicació de la mateixa amb una mopa es una bona solució, es important que el terra estigui ben net i sec, abans d’aplicar-ho. L’aplicació del producte ha d’esser uniforme per a tota la superficie.

Una solució mes “casera” i regular pot ser la de fregar-lo amb aigua, sabó neutre i afegir-hi una mica d’amoníac, també podem fregar-lo amb oli de llinosa, en tal de que recuperi l’abrillantat.

En espais públics, on el desgast es molt alt, donat l’intens tràfic de persones i/o vehicles lleugers, es pot procedir a realitzar un abrillantat amb maquina rotativa que incorpora un plat de mopa o lfils d’acer que apliquen un cristal·litzador que queda cristal·litzat a sobre la superfície de  les peces, per l’escalfament de la rotació de la maquina, i per tant abrillanta i protegeix les peces. Cal preservar sempre el grau de lliscament Normatiu de l’espai C-1 o C-2 segons calgui.

 • Eliminació de taques.

Els terratzos  de Mosaics Planas 1931 estan hidrofugats en massa i per tant estan protegits de les taques de molts productes, però, tot i així, alguns productes poden arribar a tacar-lo, solen ser  taques superficials i per tant es poden eliminar. Si es produeix alguna taca el mes important es netejar-la el mes ràpid possible, per evitar que la taca penetri dins les peces.

Segons quin sigui el tipus de producte que ha tacat les peces  es pot netejar amb sabó neutre i aigua calenta, si la taca no marxa no es recomanable aplicar productes (vinagre, bicarbonat …) sobre les peces, ja que es poden “menjar” l’abrillantat, a botigues especialitzades de construcció hi ha  productes específics per traure taques, normalment actuen com un producte de treure taques  a la roba i , si la taca ha penetrat, cal fer varies aplicacions.

 • Recuperació de un paviment de terratzo, polit i abrillantat.

Tal i com hem comentat la cara vista del terratzo té uns 10-12 mm de gruix i per tant es pot polir tants cops com calgui, si be la seva duresa al desgast per abrasió es molt alta i per tant aquest procés es fa en contades ocasions, durant la seva vida útil.

Un paviment de terratzo es pot rebaixar, polir i abrillantar, aquest tres processos cal deixar-los en mas de professionals del sector, en les descripcions de projecta d’aquesta web es detalla el procés amb detall.

Si el paviment ha sofert un desgast molt important, es molt vell o ha estat molt castigat caldrà tornar-lo a rebaixar i polir, en tal de que recuperi el seu estat inicial, si, efectivament, queda com si fos acabat d’instal·lar, caldrà tornar-lo a borar, segurament, i el paviment quedarà  com nou, es una de les moltes avantatges d’aquest material.

Si el desgast ha estat només a nivell d’abrillantament o es un lloc amb una circulació de persones molt alta i per tant d’alt desgast, es pot procedir a realitzar, només, el procés d’abrillantat amb un cristal·litzador amb maquina rotativa d’acer o mopa, procés que es molt net i senzill i hem descrit anteriorment.

El terrazo, un munt de possibilitats “la pell del teu paviment”.

Avantatges estètiques: 

 • Infinitats de dissenys i colors 
 • No passa de moda. 
 • Producte artificial amb fabricat amb el 100% de productes naturals. 
 • Possilitat d’escollir l’acabat superficial (brillant, mate, buixardat, granallat, envellit…) 
 • Fabricació d’escales, sòcols, arrambladors i elements decoratius varis amb el mateix model que el paviment. 
 • Fabricació d’encimeres o mostradors. 
 • Revestiments verticals (gran duresa, poc manteniment, fàcil neteja, integració espai) 
 • Combinació de models (positiu-negatiu color de l’àrid i de la base ) 
 • Fabricació de peces per persones amb deficiència visual amb les mateixes característiques estètiques ( peces guia, botons, de vigilància ..) 

 Avantatges tècniques: 

 • Instal·lació prèvia i a sota els envans interiors (elevada producció obra, fàcil instal·lació Pladur o tàbics ceràmics, possibilitat de modificació separacions..) 
 • No hi ha bisells  entre peces (fàcil manteniment i neteja, soroll nul) 
 • Instal·lació de lamina d’impacte i de lamina tèrmica sense haver de fer xapa de compressió (cost, rapidesa instal·lació, menys gruix total de paviment, rapidesa execució obra). 
 • Possibilitat de tornar a polir i restaurar el paviment, per castigat que estigui. 
 • Fàcil manteniment i neteja. 
 • En tenir una superfície molt llisa no atrapa la brutícia de les sabates.  
 • Cara de reves molt adherent al morter o ciment cola d’enganxada. 
 • Excelent comportament térmic en terres radiants (uniforme transmissió del calor) 
 • Compliment de la normativa de lliscament de fins a C3 (apte exteriors) 
 • Certificacions mediambientals, BREAM, LEED.. 

Elements auxiliars

Series i models associats

Desplaça cap amunt