Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Inici | Productes | Mobiliari urbà

Bancs

Tipus de bancs

Models associats

960-2

Acabats superficials

Elements auxiliars

Obres relacionades

Desplaça cap amunt

Acabat llis de motlle

En aquest acabat les peces no experimenten cap tractament un cop fabricades, exceptuant la neteja de restes de producció, els àrids no afloren a la superfície  i per tant el color ens be donat per la coloració del ciment.

El formigó quan s’emmotlla,  sol tenir unes aigües o marques pròpies que quedaran marcades a la superfície de les peces, circumstància que s’accentua segons quin sigui el color de les peces i sobretot en colors forts. Em de tenir present que no es un defecte de la peça, si no que una característica, mes o menys pronunciada, d’aquest acabat.

Al ser el ciment un material molt fi, aquest tipus d’acabat presenta al inici de la seva vida útil una certa pols en la cara de les peces i fins de que no passa un cert temps sempre deixa residus secs de ciment a la superfície. També hem de tenir present que les peces son mes fràgils superficialment, es adir mes fàcils de que es ratllin o taquin, fet que tampoc ens ha de preocupar excessivament, sobretot en cares verticals. L’envelliment, si el formigó es de qualitat, es un envelliment  bo.

De fet les peces, superficialment, son una representació de la forma del motlle i , per tant, motlles amb acabat molt fins ens aporten peces molt fines en aspecte i tacte. Motlles gravats o amb representacions, com hem comentat, ens transmeten el negatiu del dibuix a la peça.

Ens dona un grau de lliscament C3, excepte en motlles molt fins on el grau de lliscament pot ser C2.

Acabat decapat

Hi han vari sistemes per aconseguir aquest aspecte superficial de les peces, el que fem es eliminar, químicament, el ciment superficial de les cares vistes, amb la finalitat que els àrids aflorin a la superfície i es manifestin tant en forma com en color. Un decapat mes o menys intens es oferirà una superfície mes o menys rugosa i uns àrids mes o menys visibles.

Explicarem, breument, que  la eliminació del ciment superficial es pot fer pintant els motlles amb productes químics que no el deixen fraguar durant la fase d’enduriment o amb àcids que l’ataquen un cop fabricat.

Amb aquest sistema els àrids no pateixen cap atac ni químic ni mecànic, per lo que queden a la superfície en la forma i color que tenen originalment. Una barreja monocolor o de colors variats d’àrids ens ofereix peces molt diferents, el color del ciment també es molt visible. El grau de lliscament es C3 (Rd> 45) , apte per exteriors.

Acabat Granallat o abuixardat

Un cop les peces han estat fabricades i amb un cert grau d’enduriment, les sotmetem a un atac mecànic amb granalla metàl·lica, sorra o buixardes que el que fan es eliminar el ciment superficial i picar els àrids. La mida de la granalla, sorra o buixarda i la intensitat amb la que piquem les peces , així com el grau d’enduriment del ciment, ens determinarà un aspecte mes fi o mes rugós de la peça.

La diferencia entre aquest acabat i el decapat, es que aquí els àrids també experimenten una modificació en el seu aspecte, però en la realitat un o altre sistema es fan servir segons sigui el procés de fabricació o les mides de les peces, ja que en la llarga distància ambdós sistemes visualment no es diferencien massa.

El grau de lliscament es C3 (Rd > 45) , apte per exteriors.

Acabat tosquejat (polit sense brillo)

Aquest tractament es un tractament mecànic, les peces son sotmeses a un fregament amb uns abrasius, normalment de carborúndum o diamant, que el que fan es “menjar-se” tota la peça per igual i per tant els àrids afloren a la superfície amb la cara plana, de fet es com un terratzo.

El procés de polit consta de varies fases, comencem amb una abrasius molt basts que el que fan es rebaixar intensament les peces, però les deixen ratllades i bastes, el que fem amb els altres abrasius es eliminar les ratlles i anar afinant cada cop més per deixar les peces fines.

L’aspecte tosquejat ens deixa les peces amb una textura fina i neta, però mate, es a dir parem el procés de polit abans de que els àrids i el ciment comencin a agafar brillo. Es un acabat molt utilitzat ja que la peça presenta un aspecte molt natural i un envelliment magnífic, de manteniment mínim i fàcil de netejar.

Ens dona un grau de lliscament C2 o inclús C3, segons sigui l’acabat desitjat.

Es important que durant el procés de polit es mantingui la planimetria de la peça i tota sigui polida per igual, en tal de que sigui plana i la mida dels àrids constant, ja que un procés mes o menys profund ens modifica la mida de l’àrid, con mes polit mes gran queda l’àrid i per tant mes visible.

Acabat abrillantat

En el procés d’acabat de les peces, aquest acabat es una continuació de l’anterior, el que fem es fregar les peces amb abrasius cada cop mes fins en tal de donar-li  un aspecte polit i abrillantat. Podem aconseguí acabats mes o menys abrillantats segons sigui el tipus de pedra o àrid utilitzat en la producció de les peces , ja que no totes les pedres poden assolir el mateix brillo.

Em de tenir present que en aplicacions exteriors, els agents meteorològics poden anar malmeten amb el temps, anys, aquest acabat i per tant l’envelliment de les peces farà que tendeixin a semblar-se a un acabat tosquejat. Al mercat hi ha productes químics que es poden aplicar, posteriorment, sobre les peces en tal d’assolir mes intensitat de brillo.

Segons l’abrillantat assolit el grau de lliscament pot ser C1 o C2.

Descripció sistemes anti-skate

L’esport de l’skate, si es fa a un lloc no autoritzat, o fora dels circuits construïts per tal fi, malmet molt el mobiliari urbà, son patins molt agressius amb el mobiliari i poden provocar escantells i trencaments de les peces.

En tal d’evitar que els patinadors puguin patinar per sobre les arestes dels bancs s’han dissenyat elements, normalment metàl·lics, que impedeixen aquesta practica a sobre el mobiliari. Son elements que, per altre banda, també estan pensats per garantir la seguretat física dels patinadors i dels usuaris del mobiliari urbà, no tenen per tant, elements agressius ni son volominossos.

A les Fitxes tècniques, d’aquest apart, estan ben definits, n’hi ha que s’instal·len dins el banc, durant la fabricació, i d’altres que es poden col·locar a “posteriori”, es adir un cop els bancs ja son a lloc o amb bancs antics. En qualsevol cas es important que siguin d’acer inoxidable, en tal d’evitar que s’oxidin.

Descarregar PDF (CA): Fitxa-sistema-anti-skate_CA

Descargar PDF (ESP): Ficha-sistema-anti-skate

Téléchargez PDF (FRA): Fiche-systeme-anti-skate_FR

Tractament fosforescent per mobiliari urbà , paviments i elements vials i urbans

El departament d’innovació i noves tecnologies de l’empresa ha desenvolupat, els darrers anys, sistemes que capten l’energia solar, durant el dia, i que la reflecteixen en absència de llum solar. La seva utilitat pot esser només decorativa, però habitualment es fa servir per indicar, en absència de llum solar, la presencia de un element urbà o de vial, ja sigui un banc, un bol·lard, una vorada o un paviment. Aquesta pestanya, per tant, apareix en diferents llocs d’aquesta web.

La majoria de productes fabricats poden esser dotats d’aquesta nova tecnologia, que ens permet il·luminar una peça o grup de peces, sense tenir energia elèctrica i per tant amb un considerable estalvi energètic. Vorades de rotondes o aceres, paviments urbans, passos de vianants, bancs o bol·lards que necessitem que indiquin la seva presència a la nit … i un munt de productes on es vol que tinguin aquesta prestació.

Hem desenvolupat dos maneres d’obtenir aquest tipus de peces:

  • Productes fosforescents realitzats dins la peça, amb àrid fosforescent.
  • Tractament fosforescent realitzat a sobre les peces amb una pintura-resinosa especial que reuneix propietats fosforescents.

Amdòs sistemes son vàlids i de gran resultat pràctic, tenen una duració de unes 6-8 hores de fosforescència, en absència de llum, a part de que es retro alimenten amb l’activitat de cotxes o faroles pròximes.

  • Àrid fosforescent

S’han desenvolupat uns àrids que tenen la propietat de la fosforescència, es a dir, durant el dia absorbeixen l’energia solar i es carreguen i durant la nit transmeten l’energia absorbida a l’entorn, bàsicament es fabriquen dos tipus de productes :

  • Productes amb la cara vista fabricada amb els mencionats àrids i per tant tota la peça es fosforescent.
  • Productes on insertem unes línies o reserves amb aquest àrid i un lligam en base a ciment o resina, en tal de que una part de la peça sigui fosforescent ( Modelo de Utilidad en España nº 201630691 i Patent a França No.14 58629 ). Productes molt vàlids per indicar els elements urbans i de gran utilitat.
  • Tractament fosforescent

Amb aquest sistema apliquem una pintura-resinosa especial, apte per tràfic rodat, a sobre les peces, ja fabricades amb aquesta finalitat, i  aconseguim l’efecte de la fosforescència. Es per tant un sistema mes evident amb la llum natural.

Es un tipus de pintura-resinosa especial no contaminant, de altes prestacions tècniques i per tant de llarga durada, que es pot aplicar tant en paraments horitzontals, com verticals. A les Fitxes tècniques corresponents es pot observar les seves propietats.

Descarregar PDF (CA): Fitxa-tractament-luminiscent_CA

Descargar PDF (ESP): Ficha-tratamiento-luminiscente

Téléchargez PDF (FRA): Fiche-traitement-luminescent_FR

Sistemes anti grafiti i anti taques

Descarregar PDF (CA): Fitxa-tractament-hidrofug-anti-taques_CA

Descargar PDF (ESP): Ficha-tratamiento-hidrofugo-anti-manchas

Téléchargez PDF (FRA): Fiche-traitement-hydrofuge-anti-taches_FR

Fusta integrada

Descarregar PDF (CA): Fitxa-Seient-de-fusta_CA

Descargar PDF (ESP): Ficha-Asiento-de-madera

Téléchargez PDF (FRA): Fiche-Assise-en-bois_FR

Bancs Monocapa

Posem sempre tot el nostre empeny, coneixement i experiència, perquè els teus projectes es facin realitat. Nombrosos dissenyadors i estudis d’arquitectura han optat per dissenyar amb nosaltres el mobiliari urbà que permet crear una identitat pròpia per a cada espai.

DISSENY DE BANCS ARQUITECTÓNICS

Aquest banc va ser especialment fabricat per a un projecte concret. L’equip de producció va començar a treballar, juntament amb l’arquitecte a partir d’un *render.

Ens va agradar tant el resultat que decidim incorporar-lo en el nostre catàleg com a “Model Carla”.

Les Pins

Emplaçament: Alpes-Côte d’Azur

Material: Bancs massissos de formigó

Color: 960-2

Acabat: Decapat 5 cares

Mida de les peces: Bancs de 150 cm de llarg de forma trapezoidal amb respatller, sense respatller i bornes de 50 cm

Quantitat : 120 unitats

A partir de uns croquis de l’arquitecta urbanista, amb bancs de forma trapezoidal amb dues línies refoses al formigó, que li donen un aire molt especial, es van elaborar els primers prototips, acceptats posteriorment per l’ajuntament. Les dues línies ens varen crear una complicació afegida en el disseny i fabricació dels motlles, circumstància superada amb nota.

Hi ha bancs amb respatller del mateix formigó i d’altres sense, que s’assemblen, o no, un al costat de l’altre, en tal de oferir unes línies rectes a l’espai.

El color de les peces, un groc lleuger amb adició d’àrids vermellosos amb un acabat decapat i tractament anti-grafitti, confereix a les peces prefabricades un aspecte molt natural.

Descarregar PDF: Diseny inicial bancs Les pins