Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Paviments descontaminants bio - INNOVA ®
by Mosaics Planas 1931

Instal·lant els paviments descontaminats,

ajudan’s a ajudar a netejar el planeta. 

La contaminació de l’ atmosfera s’ ha incrementat notablement en els darrers anys i constitueix un dels problemes més seriosos al qual s’ enfronta l’ ésser humà. Ja no és qüestió a alguns llocs, el vent s’ha encarregat de convertir-lo en un problema global.

Una de les variables que mou i que mourà en el futur el nostre món, és l’obtenció d’energia. Mentre no existeixi un canvi substancial a una energia veritablement neta, l’ obtenció de la mateixa a partir de combustibles fòssils resulta inevitable. Per aquesta raó, és essencial dissenyar i desenvolupar noves tecnologies que minimitzin i netegin l’ impacte ambiental de les emissions gasoses perjudicials per a l’ ésser humà, que són generades per la combustió dels auto- mòbils i les indústries.

La qualitat de l‘ aire

L’emissió d’òxids de nitrogen (NOx) a l’atmosfera produeix una diversitat de problemes en la salut de la població, així com efectes ambientals negatius sobre el planeta.

A més de la seva toxicitat, els NOx reaccionen amb els hidrocarburs sense cremar per formar ozó, causant principal de l’esmòquib i danys a la foresta (pluja àcida). Són gasos que contribueixen al canvi climàtic i a l’escalfament global del planeta, sent més nocius que el mateix CO2.

Per aquestes raons, fruit del desig de deixar un món millor a les noves generacions i obligats per la nostra responsabilitat d’ oferir elements que millorin els nostres entorns i no només des del prisma estètic, sinó com una solució innovadora en paviments fotocatalítics.

Els paviments bio – INNOVA®, de Mosaics Planas 1931,s.l. són el resultat de la combinació del desenvolupament de la R+D+i, unint l’experiència, el desenvolupament tecnològic i lideratge amb el principi TX Active® present al ciment TX Aria®, amb propietats descontaminants, de FYM-Italcementi Group, creant una novedosa gamma de paviments capaços de descontaminar l’aire on es col·loquin.l

Els paviments bio – INNOVA® són capaços de reduir:

Per acció directa: Les substàncies gasoses nocives (òxids de nitrogen-NOx-, compostos orgànics volàtils –COV- com el benzè i toluè) produïts per l’activitat humana (indústria, automòbils, calefacció domèstica, etc.).

Per acció indirecta: La formació d’ozó (O3), mitjançant la destrucció dels contaminants precursors de l’ozó, que són, bàsicament els òxids de nitrogen (NOx) i els compostos orgànics volàtils (COV).

D‘on prové el principi actiu TX Active?

El desenvolupament de TX Active® es va integrar dins del projecte PICADA, promogut per la Unió Europea, dins del programa europeu de recerca “Creixement sostenible i competitiu” i en el qual participa Italcementi Group. L’ objectiu d’ aquest projecte, que ha suposat un cost de 3,4 milions d’ euros entre 2002 i 2005, ha estat desenvolupar dins l’ àmbit de la construcció, aplicacions fotocatalítiques innovadores per avaluar la descontaminació.

Empreses i organismes participants en el projecte PICADA.

Organismes i empreses del Programa PICADA de la Unió Europea

Com netegen l’aire els paviments bio-INNOVA?

Els paviments bio – INNOVA® porten a la seva cara superior el principi TX Active®, que actua com un catalitzador, que en presència de la llum solar i de la humitat ambiental, fa reaccionar les emissions contaminants (NOx) de l’aire de ciutats i nuclis urbans, transformant-los en substàncies innòcues per a la salut humana. A més de no danyar el medi ambient, l’ efecte roman en les peces al llarg del seu cicle de vida ja que el catalitzador no es gasta, només accelera les reaccions químiques.

Els paviments bio – INNOVA®, de Mosaics Planas 1931, transformen mitjançant fotocatàlisi les partícules d’òxid de nitrogen (NOx) i compostos orgànics volàtils (COV), emeses en la combustió, en nitrats inofensius i sals inerts.

Procés de fotocatàlisi

Descripció del procés:

A la cara superior dels paviments bio – INNOVA®, es genera una reacció química natural que s’anomena fotocatàlisi. Aquesta reacció química es genera per mitjà d’ un semiconductor que actua de catalitzador i que en absorbir les radiacions ultraviolada, produeix una sèrie de radicals lliures que s’ eleven com si fossin pompes de sabó, els quals, en xocar amb els òxids nicres es degraden i es produeix una alteració química, passant a ser nitrats no nocius per a l’ ésser humà. Perquè es produeixi aquesta reacció química, el catalitzador ha de rebre certa quantitat de llum i d’ humitat. En utilitzar l’energia lumínica, l’aigua i l’oxigen de l’aire, els fotocatalitzadors fan que es formin molècules molt reactives, capaces de descompondre per oxidació/reducció determinades substàncies orgàniques i inorgàniques que són presents a l’atmosfera. Per mitjà de la nanotecnologia, s’ altera l’ estructura del fotocatalitzador de manera que sigui capaç d’ absorbir un 50% dels NOx, en lloc del 5% que seria el que absorbiria sinó modificàssim la seva estructura.

Substàncies que es poden reduir per la fotocatàlisi amb el principi TX Active®:

Compostos inorgànics: NOX; SOX; CO; NH3; CH3S; H2S.

Compostos orgànics clorats: CH2Cl2; CHCl3; CCl4; 1,1-C2H4Cl2; 1,2-C2H4Cl2; 1,1,1-C2H3Cl3; 1,1,2-C2H3Cl3; 1,1,1,2-C2H2Cl4; 1,1,2,2-C2H2Cl4; 1,2-C2H2Cl2; C2HCl3; C2Cl4; dioxines; clorobenzè; clorofenol.

Compostos orgànics: CH3OH; C2H5OH; CH3COOH; CH4; C2; H6,C3H8; C2; H4; C3H6; C6H6; fenol; toluè; etilbenzè; o-xilè; m-xilè; fenan- tren. Pesticides: triadimefon; pirimicarb; asulam; diazinon; MPMC; atrazina.

Altres compostos: bacteris; virus; cèl·lules cancerígenes, PM

Validació

Els assajos de validació d’aquest principi actiu (TX Active®) s’han realitzat en prestigioses universitats i centres de recerca europeus, entre els quals cal esmentar la Universitat de Ferrara, CNR-IT, el Centre Comú de Recerca d’Ispra, la Universitat d’Atenes i el Centre Tècnic del Grup Italcementi (CTG). Aquests assajos, duts a terme amb aplicacions en emplaçaments urbans, han demostrat una capacitat per reduir els contaminants d’ entre el 20 i el 80%, depenent de les condicions atmosfèriques i de radiació solar. D’aquesta manera, si en una ciutat com Madrid es recobrís el 15% de la superfície visible amb productes que continguin TX Active®, es podria reduir la contaminació en un 50%.

Espanya:

Testat i validat per l’ IETcc no informe 19435-N-2

INSTITUT DE CIÈNCIES DE LA CONSTRUCCIÓ EDUARDO TORROJA

Assaigs de laboratori i a l’ aire lliure

Assaigs de laboratori

Prova no 1

El gràfic representa l’ acció de fotodegradació de NOx. En les proves de laboratori realitzades dins de l’àmbit del projecte PICADA s’han comparat dues mostres de ciment: una que incorpora Tx Active (línia contínua) i un altre tradicional (línia discontínua). La línia contínua indica un descens de prop del 99,5% de NOx, obtingut després de 400 minuts d’expo- sició a la llum UV en una habitació especial de 35 m3.

Assaigs a l’ aire lliure

Prova no 2 Segrat-Milà

Aquest experiment posa de manifest l’ eficàcia dels materials descontaminants en condicions reals a l’ aire lliure. L’activitat descontaminant de 7.000 m2 de paviment amb ciment TX Aria®, que conté el principi TX Active® s’ha comparat amb la mateixa superfície de paviment asfàltic al carrer Morandi (més de 1.000 vehicles per hora).

Reducció del 60% del contingut de NOX en la superfície tractada amb el principi actiu TX Active®.

TM GuiaLEED-NC5 ,versió2.2.

En aquest apartat es descriu com es poden guanyar punts en la versió 2.2 de la certificació LEED per a noves construccions i rehabilitacions (LEED-NC, versió 2.2) mitjançant l’ús de solucions constructives amb ciment que contenen el principi TX Active.

La certificació LEED (Lideratge en Energia i Disseny Ambiental). El sistema LEED de qualificació d’edificis sostenibles va ser creat pel United States Green Building Council (Consell per a l’Edificació Sostenible dels Estats Units) per ajudar arquitectes i enginyers a millorar la qualitat dels edificis i del medi ambient. La certificació LEED consta d’ una sèrie de sistemes de qualificació basats en principis acceptats de conservació de l’ energia i protecció mediambiental, i cerca l’ equilibri entre les pràctiques establertes i les tecnologies emergents. El seu objectiu és impulsar la transformació del mercat cap al disseny sostenible.

Avantatges de la certificació LEED. Tot i que LEED és un programa voluntari, obte- ner una certificació LEED projecta una imatge mediambiental positiva.

L’ ús del ciment TX Aria utilitzat en la fabricació dels paviments bio-INNOVA i la versió 2.2 del sistema LEED de qualificació d’ edificis sostenibles per a noves construccions i rehabilitacions promouen els edificis sostenibles per a la millora de la qualitat de l’ aire interior i exterior, l’ estalvi energètic i de recursos i la protecció del medi ambient.

Autoneteja paviments bio-INNOVA

La major part de la brutícia de color negre, verd i vermell que apareix als paviments és d’origen biològic (algues, líque- nes i musc). La fotocatàlisi permet destruir la brutícia d’origen biològic. La propietat “autonetejant” és una competi- ció constant entre el dipòsit (o creixement) i la destrucció de la brutícia d’origen biològic.

Com es conserva el bon aspecte dels paviments?

Amb la brutícia d’origen biològic que s’acumula a la superfície dels paviments bio-INNOVA fabricats amb el principi actiu TX Active® succeeix el següent, o bé es dissol (destrucció parcial) i després és eliminada per l’aigua de pluja o de reg o bé es descompon en aigua (H2O) i diòxid de carboni (CO2).

Com s’avalua la propietat autonetejant?

S’avalua amb l’ajuda d’una prova de laboratori que consisteix en el seguiment, mitjançant colorimetria, de la degradació d’una substància orgànica rosada (rodamina B), que representa el paper de la brutícia d’origen biològic, aplicada sobre paviments bio-INNOVA que han estat fabricats amb el principi actiu TX Active® i que s’exposen a raigs ultraviolats.

«Test de la rodamina»: Mesurament amb un colorímetre de la degradació d’un contaminant orgànic aplicat sobre la superfície.

Què es necessita per a una bona efectivitat fotocatalítica autonetejant?

Les condicions necessàries per a una bona efectivitat fotocatalítica autonetejant són les següents: llum solar, proper a zones verdes (parcs, jardins), superfícies llises i humitat relativa mitjana o baixa.

S’han d’estudiar amb deteniment els entorns d’exposició (zones verdes, zones mixtes o zones industrials), les condicions d’exposició (<65% Hr: Entorn “sec”. Formigó a l’ abric de la intempèrie, exposat al sud. Entre 65% i 95% Hr: Entorn “estandar” d’exposició mitjana a Espanya, >95% Hr: Entorn”humit”. Front marítim, formigó exposat al nord, riba de llac, formigó amb aigua estancada, formigó amb pas d’aigua) i Superfície del material (llis, rugós o molt rugós).

   

Rafael Moneo. Església “Iesu” de Riberes de Loiola. Julio Herrero. Fundació EUVE de Vitòria. Carlos Abadías. Oficines de Zuatzu a Sant Sebastià.

 

Descarregar PDF: Dossier tècnic Bio-INNOVA

Desplaça cap amunt